Oto ja, poślij mnie

Oto ja, poślij mnie

Pod tym hasłem w niedzielę 18 października br. rozpoczął się Światowy Tydzień Misyjny w Kościele katolickim.  To okazja do modlitwy i ofiary mającej na celu pomoc misjonarzom i ludziom ubogim w krajach misyjnych, ale także ożywienie świadomości o istnieniu takiej pomocy. W tegorocznym orędziu papież Franciszek wskazuje na znaczenie, jakie dla misji ma bolesne doświadczenie spowodowane przez pandemię COVID-19, które dotknęło całą ludzkość.  Pisze: W tym kontekście powołanie do misji (…)jawi się jako szansa dzielenia się, służby, wstawiennictwa.” Ojciec Święty ukazuje, że Pan Bóg prosi nas jako uczniów Chrystusa o gotowość do wyruszenia i posyła nas na misję do świata i do narodów, aby „przez nasze świadectwo wiary i głoszenie Ewangelii Bóg mógł ponownie ukazać swoją miłość oraz dotknąć i przemienić serca, umysły, ciała, społeczeństwa i kultury w każdym miejscu i czasie.” Papież podkreśla też znaczenie modlitwy, refleksji i pomocy materialnej jako włączenia się w misję Jezusa w Jego Kościele. „Miłość wyrażona w zbiórkach podczas celebracji liturgicznych trzeciej niedzieli października ma na celu wsparcie pracy misyjnej, prowadzonej w moim imieniu przez Papieskie Dzieła Misyjne, aby wyjść naprzeciw duchowym i materialnym potrzebom narodów i Kościołów na całym świecie, dla zbawienia wszystkich” – przypomina papież. Z tej okazji w kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych, s. Renata magdalenka wraz dziećmi z parafialno-szkolnego Koła misyjno-charytatywnego działającego przy parafii oraz Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu przygotowała oprawę liturgiczną na Niedzielę Misyjną. Dekoracja misyjna w kościele, która  podkreślała ów wymiar, jak również przygotowanie dzieci  w strojach z pięciu kontynentów z Afryki, Azji, Ameryki, Oceanii oraz Europy, które włączyły się również w procesję z darami, to dzieło również s. Renaty. Niesione przedmioty w procesji nie były jedynie symbolem, ale stanowiły rzeczywisty dar dla nowogrodzieckiej wspólnoty parafialnej, ubogich oraz dla placówki misyjnej. W tygodniu misyjnym udało mi się  również przeprowadzić na terenie szkoły akcję: „Wspieramy naszych rówieśników z krajów misyjnych” pod hasłem „Herbatka misyjna”, z której zebrane środki zostaną przekazane do PDM w Warszawie, na projekty w krajach misyjnych. Udział dzieci i młodzieży w tej akcji na nowo rozbudził w nich pragnienie współpracy dla ewangelizacji świata. Niestety z powodu nowych obostrzeń związanych z pandemią COVID19, które weszły w tym tygodniu, nie udało nam się przeprowadzić w kościele parafialnym „Różańca misyjnego”, podczas którego dzieci miały otaczać modlitwą różańcową w języku japońskim, angielskim, włoskim, niemieckim i łacińskim wszystkie kontynenty dotknięte biedą, a w tym roku  dodatkowo pandemią Coronawirusa. Ten 94. Tydzień misyjny był wyjątkowy, inny niż poprzednie z powodu pandemii, ale wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, nie tylko z krajów misyjnych, ale tego żyjącego również obok nas, jest jeszcze większa.  Czas pandemii pokazuje nam także, że „misje” to także Polska, to Nowogrodziec, to miejscowość gdzie obok nas żyje wielu ludzi, którzy mimo, że znają Jezusa, nie postępują zgodnie z  Jego  nauką. Pokazanie im właściwej drogi, to pole naszego działania, to misja każdego z nas: „Oto ja, poślij mnie”