Wykaz akt

AKTA OGÓLNE. ZARZĄDZANIE KLASZTOREM.

Regula sancti Patris Benedicti cum constitutionibus monialium Deo servientium in congregatione Beuronensi approbatis et prelo mandatis iussu reverendissimi domini Raphaelis Walzer archiabbatis monasterii et  congregationis s. Martini de Beuron.
Reguła O. Bendykta wraz z konstytucjami mniszek służących Bogu w kongregacji w Beroun, zaaprobowana i opracowana z polecenia czcigodnego pana Rafaela Walzer, archiopata klasztoru i kongregacji Św. Marcina w Beroun.
Or. łac., druk z 1928 r., s.14, sygn. 165.

Klosterstift zum heiligen Maria Magdalena von der Busse von Lauban. Verwaltungsbericht fűr die Zeit vom Juli 1937 bis 2 Juli 1938.
Klasztor Św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu. Administracja w okresie od lipca 1937 do 2 lipca 1938 r.
Or. niem., maszynopis, czarno ? białe sznury po pieczęci, s. 7, sygn. 166.

Klosterstift zum heiligen Maria Magdalena von der Busse von Lauban. Verwaltungsbericht fűr die Zeit vom 2 Juli 1939 – 30 Juni 1940.
Klasztor Św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu. Administracja w okresie od 2 lipca 1939 do 30 czerwca 1940 r.
Or. niem., maszynopis, żółte sznury po pieczęci, s. 7, sygn. 167.

Klosterstift zum heiligen Maria Magdalena von der Busse von Lauban. Verwaltungsbericht fűr die Zeit vom 1 Juli 1940 – 5 Juli 1941.
Klasztor Św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu. Administracja w okresie od 1 lipca 1940 do 1 lipca 1941 r.
Or. niem., maszynopis, żółte sznury po pieczęci, s. 5, sygn. 168.

Klosterstift zum heiligen Maria Magdalena von der Busse von Lauban. Verwaltungsbericht fűr die Zeit vom 5 Juli 1942 – 3 Juli 1943.
Klasztor Św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu. Administracja w okresie od 4 lipca 1942 do 3 lipca 1943 r.
Or. niem., maszynopis, , s. 5, sygn. 169.

Königlich Polnische und Khur- Fűrstl. Sächscische erneuerte Ordonanz Anno 1752.
Nowy porządek prawny Królestwa Polskiego i Księstwa Saskiego z roku 1752.
Or. niem., druk, s. 127, zawiera register, sygn. 170.

Erstmalige Vermögensaufstellung des Klosterstiftes der Magdalenerinnen zu Lauban am 1 Juli 1936.
Pierwsza ustawa majątkowa klasztoru magdalenek w Lubaniu z 1 lipca 1936 r.
Or. niem., maszynopis, na jasnych sznurach pieczęć klasztoru w drewnianym kapslu ochronnym, s. 37, sygn. 171.

Vermögensűbersicht vom 2 Juli 1938 und Ergebnisrechnung vom 1 Juli 1937 ? 2 Juli 1938 des Klosterstiftes zum hlg. Maria Magdalena von der Busse Lauban.
Zestawienie majątkowe z 2 lipca 1938 r. i jego wyniki rachunkowe od 1 lipca 1937 r. ? 2 lipca 1938 r. klasztoru Św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu
Or. niem., maszynopis, na czerwonych sznurach pieczęć klasztoru w drewnianym kapslu ochronnym, s. 71, sygn. 172.

Vermögensűbersicht vom 1 Juli 1939 und Ergebnisrechung vom 3 Juli 1938 ? 1 Juli 1939 des Klosterstiftes zum hlg. Maria Magdalena von der Busse Lauban.
Zestawienie majątkowe z 1 lipca 1939 r. i jego wyniki rachunkowe od 3 lipca 1938 r. ? 1 lipca 1939 r. klasztoru Św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu
Or. niem., maszynopis, na czarno – białych sznurach pieczęć klasztoru w drewnianym kapslu ochronnym, s. 59, sygn. 173.

Vermögensűbersicht vom 4 Juli 1942 und Ergebnisrechung vom 6 Juli 1941 ? 4 Juli 1942 des Klosterstiftes zum hlg. Maria Magdalena von der Busse Lauban.
Zestawienie majątkowe z 4 lipca 1942 r. i jego wyniki rachunkowe od 6 lipca 1941 r. ? 4 lipca 1942 r. klasztoru Św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu
Or. niem., maszynopis, na żółtych sznurach pieczęć klasztoru w drewnianym kapslu ochronnym, s. 59, sygn. 174.

Der Anwalt des Landmanns. 1852.
Adwokat rolny 1852.
Or. niem., pap., rękopis, s. 92, sygn. 175.

Einrichtung und Unterhaltung der Warmwasser Heizung im Kloster zu Lauban. 1867 ? 1905.
Instalacja i utrzymanie ogrzewania wodnego w klasztorze w Lubaniu. 1867 -1905.
Księga niem., pap., bardzo poważnie zniszczona, sygn. 176.

Aufnahme und Einkleidung von Conwentualinnen (mit Genehmigung der Eltern, der Bischofs, Tauf ? und Firmungszeugnissen etc.). 1711 ? 1863.
Przyjęcia i ubiory mniszek (wraz z zezwoleniem starszych, biskupów, świadectwa chrztów i  bierzmowania). 1711 ? 1863.
Or., niem., materiały luźne, sygn. 177..

Laubaner Jungfraue ? Convent. 1439 ? 1840.
Konwent klasztoru sióstr w Lubaniu. 1439 ? 1840.
Or., niem., materiały luźne, sygn. 178.

Ansprachen der Pröpste bei der Proffesablegung der Jungfrauen. 1769 ? 1860.
Mowy proboszczów przy składaniu profesji przez siostry. 1769 ? 1860.
Or., niem., materiały luźne, sygn. 179.

Gratulationnen bei Jubelfeiern gesistl. Jungfrauen. 1745 ? 1935.
Gratulacje z okazji jubileuszów starszych sióstr. 1745 ? 1935.
Or. łac. i niem., materiały luźne, wiersze okolicznościowe, kolorowe laurki z życzeniami, sygn. 180.

Hirtenschreiben der Päpste und der Bischoflische Administratoren von Budissin. 1731 ? 1803.
Listy papieskie i administrratorów biskupich w Budziszynie. 1731 ? 1803.
Or. niem., pap., kilka poszytów i materiały luźne, s. 64, sygn. 181.

Beedigung der Conventualinnen in der Krypta der neuen Pfarrkirche. 1867 ? 1883 mit einer Zeichnung der Krypta.
Pochówki mniszek w krypcie nowego kościoła parafialnego 1867 ? 1883 wraz z planem krypty.
Or. niem., materiały luźne, plan sytuacyjny krypty, sygn. 182.

Kloster ? Protokoll aus verschiedenen Jahren zwischen 1680 ? 1732.
Protokóły klasztiorne z różnych lat między 1680 a 1732 r.
Or. niem., rękopisy i druki, sygn. 183.

Verordnung  Sr. Päpstlichen Heiligkeit Clementis des XIV vermöge deren einige Feyertage aufgehoben in einigen aber jedennoch nach angehörtet heil. Mess den Christglaubigen ihrem Gewerbe und schweren Arbeit er Gewalt des hochwűrdigste, hochwohlgebornen Herrn Herrr Jacobi Joannis d9hxtephi von Bärenstamm… publicirt 1870.
Zarządzenie Jego Świątobliwości papieża Klemensa XIV na mocy którego znoszone zostają niektóre święta a także w niektórych mszach nie mogą uczestniczć wierni za gwałty popełniane przez wysoko urodzonego Pana Jakuba Jana Józefa von Bärenstamm? publikowane w 1870 r.
Or. niem., druk. s. 4., sygn. 184.

ZARZĄDZENIA WŁADZ ZWIERZCHNICHPatente Oberamt zu Budissin und vom Amt zu Görlitz. 1793 ? 1801.
Patenty Wyższego Urzędu w Budziszynie i Urzędu w Götlitz. 1793 ? 1801.
Or. niem., rękopis, oprawne, s. 527, sygn. 185.

PERSONALIAAkten űber den Fall der Jungfrau Aloysia Seiffert. 1847 ? 1868.
Akta upadku mniszki Alojzy Seiffert. 1847 ? 1868.
Or. niem., poszyt, sygn. 186.

A.M.D.G.  Je mehr gestorben hochwűrdige, Hoch-Edle- und in Gott geistliche Jungfrau und Domina Maria Elisabeth Faulhaberin, ordinis sancte Marie Magdalene de penitentia wűrdigste Priorin…, den 11 IX 1746.
Po śmierci czcigodnej i ukochanej w Bogu mniszce i pani Marii Elzbiety Fauhaberin, przeoryszy klasztoru Św. Marii Magdaleny od Pokuty?, dnia 11 IX 1746
Or. niem., druk., dołączone utwory wierszowane i anagramy, s. 22, sygn. 187.

Ausfertigung der Notariats ? Verhandlung vom 5. August 1936 Kaufvertrag. Verkäuferin:
W -we Jakub Schon, Monheim und Kinder Käuferin: Frau BaroninWitwe Max von Hilgers, Bonn.
Sporządzenie odpisu notarialnego dokonanej 5 VIII 1936 r. transakcji kupna. Sprzedawcami byli wdowa po Jakubie Aschon, Monheim i dzieci kupca pani baronowej, wdowy po Maksie von Hilgers, Bonn.
Or. niem., luźne, s. 6, sygn. 188.

Ausfertigung der Notariats ? Verhandlung vom 8. August 1936 fűr Frau Witwe Freifrau Max Franz von Hilgers, Klara ….. von Kesseler zu Bonn.
Sporządzenie odpisu notarialnego dokonanej 8 VIII 1936 r.  transakcji kupna przez wdowę po po Maksie Franciszku von Hilgers, Klarze ?.von Kessler z Bonn.
Poszyt, niem., sygn. 189.

Ausfertigung der Notariats ? Verhandlung vom 18. August 1936 Kaufvertrag. Verkäuferin: Sparkasse der Stadt Leverkusen. Käufer: Frau Wiwwe Max Freifrau von Hilgers, Clara geb. von Kesseler in Bonn.
Sporządzenie odpisu notarialnego dokonanej 18 VIII 1936 r.  transakcji kupna. Sprzedawcami byli Kasa Zapomogowo ? Pożyczkowa miasta Leverkussen. Kupująca: wdowa po Maksie von Hilgers, Klara von Kessler z Bonn.
Or. niem., luźne, s. 83, sygn. 190.

Ausfertigung der Notariats ? Verhandlung vom 16 Februar 1938 enthaltend Weiser / von Hilgers, fűr Baronin Clara von Hilgers zu Bonn.
Sporządzenie odpisu notarialnego dokonanej 16 II 1938 r., dotyczącego Weiser / von Hilgers, dla baronówny Klary von Kessler z Bonn.
Poszyt, niem., sygn. 191..

Ausfertigung der Notariats ? Verhandlung vom 9. Mai 1938 enthaltend Kaufvertrag. Hamacher Baronin von Hilgers den Schwestern nach Testament gehörig. fűr Baronin Freifrau von Hilgers zu Bonn.
Sporządzenie odpisu notarialnego dokonanego 9 V 1938 r., dotyczącego transakcji kupna dóbr Hamacher. Strony: siostra baronówny von Hilgers wg testamentu baronówny wolnej pani Klary von Hilgers z Bonn.
Poszyt, niem., sygn. 192.

Ausfertigung der Notariats ? Verhandlung vom 22. Mai 1939 Kaufvertrag. Rheinfeld von Hilgers den Schwestern nach Testament gehörig. fűr Baronin Freifrau Klara von Hilgers,  Bonn, Meckenheimeralee 16..
Sporządzenie odpisu notarialnego dokonanej 2 V 1939 r.  transakcji kupna dóbr Reinfeld siostrom Hilgers na mocy testamentu baronówny wolnej pani Klary von Hilgers z Bonn.
Poszyt, niem., sygn. 193.

Urkunde von 7 October 1905 enthaltend Kaufvertrag mit Erben Wilhelm Humbrich zu Bonn.
Dokument z 7 października 1905 r., dotyczący transakcju kupna zawarty z dziedzicem Wilhelmem Humbricht z Bonn.
Szyte, niem., sygn. 194.

Entlassung der Stifts ? Syndicus Möser. 1849.
Dymisja syndyka klasztornego Mosera. 1849 r.
Or. niem., luźne, s. 28, sygn. 195.

Manualakten des Stifts ? Syndicus ? Möser. 1832 ? 1848.
Akta  podręczne syndyka klasztornego Mosera. 1832 ? 1848.
Or. niem., luźne, s. 181, sygn. 196.

Staatliche Genehmigung zur Aufnahme von Conventualinnen. 1872 ? 1888.
Zezwolenia państwoewe na przyjęcie sióstr. 1872 ? 1888.
Or. niem., luźne, sygn. 197.

Lebensläufe geistlicher Jungfrauen im Begräbnis ? Reden. 1704 ? 1810.
Życiorysy poboznych sióstr na mocy pogrzebowe. 1704 ? 1810.
Or. niem., luźne, sygn. 198.

Anstellung der Kloster ? Kapläne. 1656 ? 1840.
Mianowanie kapelanów klasztornych. 1656 ? 1840.
Or. niem., luźne, sygn. 199.

Apotheker ? Arzt ? und Begräbniskosten geistliche Jungfrauen. 1704 ? 1819.
Koszty apteczne, lekarskie i pogrzebowe sióstr. 1704 ? 1819.
Or. niem., luźne, sygn. 200.

Anstellung und Besoldung der Kloster ? und Wirtschafts ? Officianten. 1728 ? 1859
Mianowanie i instalowanie oficjantów klasztornych i gospodarczych. 1728 ? 1859.
Or. niem., luźne, sygn. 201.

Testament und Begräbnis der Witfrau Sabina Elisabeth von Reibniz geb. von Schkopp auf Gerlachsdorf. 1746.
Testament i pochówek wdowy Sabiny Elzbiety von Reibniz, ur. von Schkopp z  Gerlachsdorf. 1746.
Or. niem., luźne, sygn. 202

Manualakten des Justizkommissarius Werner zu Glogau . 1851 ? 1852.
Akta podręczne komsarza sądowego Wernera z Głogowa. 1851 ? 1852.
Or. niem., poszyt, sygn. 203.

/Umowy zawierane między przeoryszami Marią Nicolaa i Marią Ignacją Kittulin./ 1804 ? 1817.
Or. niem., 3 poszyty, sygn. 204.

Versicherungen betr. Eigentum Franziske und Sohn Franz Konrad von der Berswortdt aus Lauban Schlesien. 1935 ? 1945.
Ubezpieczenia dot. własności Franciszka i syna Franciszka Konrada von der Berswortdt z Lubania na Śląsku. 1935 ? 1945.
Or. niem., luźne, sygn. 205.

/Wykaz osób i ich zobowiązań ?/. I poł. XIX w.
Or. niem., poszyt, sygn. 206.

AKTA GOSPODARCZEVerkaufsliste űber das nach der Taxe abgebebene Holz pro Monat  Januar, Februar, März, April 1854.
Sprzedaż i taksa nakładana na drzewo za miesiące I, II, III i IV 1854 r.
Or. niem., składka, sygn. 207.

Verkaufsliste űber das nach der Taxe abgebebene Holz pro Monat Mai 1854.
Sprzedaż i taksa nakładana na drzewo za miesiąc V 1854 r.
Or. niem., składka, sygn. 208.

Verkaufsliste űber das nach der Taxe abgebebene Holz pro Monat Juni 1854.
Sprzedaż i taksa nakładana na drzewo za miesiącVI 1854 r.
Or. niem., składka, sygn. 209.

Verkaufsliste űber das nach der Taxe abgebebene Holz pro Monat Juli 1854.
Sprzedaż i taksa nakładana na drzewo za miesiąc VII 1854 r.
Or. niem., składka, sygn. 210.

Verkaufsliste űber das nach der Taxe abgebebene Holz pro Monat August 1854.
Sprzedaż i taksa nakładana na drzewo za miesiąc VIII 1854 r.
Or. niem., składka, sygn. 211.

Verkaufsliste űber das nach der Taxe abgebebene Holz pro Monat September 1854.
Sprzedaż i taksa nakładana na drzewo za miesiąc IX 1854 r.
Or. niem., składka, sygn. 212.

Verkaufsliste űber das nach der Taxe abgebebene Holz pro Monat October 1854.
Sprzedaż i taksa nakładana na drzewo za miesiąc X 1854 r.
Or. niem., składka, sygn. 213.

Verkaufsliste űber das nach der Taxe abgebebene Holz pro Monat November 1854.
Sprzedaż i taksa nakładana na drzewo za miesiąc XI 1854 r.
Or. niem., składka, sygn. 214.

Verkaufsliste űber das nach der Taxe abgebebene Holz pro Monat Februar – Dezember 1854.
Sprzedaż i taksa nakładana na drzewo za miesiące II i XII 1854 r.
Or. niem., składki, sygn. 215.

Verkaufsliste űber das nach der Taxe abgebebene Holz pro Monat Januar, Juli, December 1855.
Sprzedaż i taksa nakładana na drzewo za miesiąc I, VII, XII  1855 r.
Or. niem., składki, sygn. 216.

Verkaufs –  Liste des per Taxe und Auction abgebebene Holz pro Anno 1869.
Sprzedaż i taksa nakładana na drzewo i aukcja za 1869 r.
Or. niem., luźne, sygn. 217.

Verkaufs –  Liste des per Taxe und Auction abgebebene Holz pro Monat Januar bis ingl. März  1878.
Sprzedaż i taksa nakładana na drzewo i aukcja za I do III 1878 r.
Or. niem., luźne, sygn. 218.

Verkaufs –  Liste des per Taxe abgebebene Holz fűr Jahr 1879.
Sprzedaż i taksa nakładana na drzewo i aukcja za 1879 r.
Or. niem., luźne, sygn. 219.

Vermögensűbersicht vom 5 Juli 1941 und Ergebnisrechnung vom 1. Juli 1940 ? 5. Juli 1941 des Klosterstifts zur hlg. Maria Magdalena v. d. Busse Lauban.
Zestawienie majątkowe z 5 lipca 1941 r. i jego wyniki rachunkowe od 1 lipca 1940 r. ? 5 lipca 1941 r. klasztoru Św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu
Or. niem., maszynopis, na żółtych sznurach pieczęć klasztoru, s. 52, sygn. 220.

Vermögensűbersicht vom  Juli 1943 und Ergebnisrechnung vom 5. Juli 1942 ? 3. Juli 1943 des Klosterstifts zur hlg. Maria Magdalena v. d. Busse Lauban.
Zestawienie majątkowe z lipca 1943 r. i jego wyniki rachunkowe od 5 lipca 1942 r. ? 3 lipca 1943 r. klasztoru Św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu
Or. niem., maszynopis, żółte sznury po pieczęci klasztoru, s. 46, sygn. 221.

Quittungen űber vom Kloster Lauban gezahte Interesse ? Steuer. 1764 ? 1766.
Kwity dotyczace intersów podatkowych klasztoru w Lubaniu. 1764 ? 1766.
Or. niem., druki, luźne, sygn. 222.

Berechnung der Schäferloöhne. 1824 ? 1843.
Rozliczenia szafarzy. 1824 ? 1843.
Or. niem., rękopis, sygn. 223.

Erinennung der Beichtväter. 1851 ? 1905.
Wspomnienia (sprawozdania ?) spowiedników. 1851 ? 1905.
Or. niem., rękopis, luźne, sygn. 224.

Kassen ? Buch der Chaussegeld ? Hebestelle zu Klosterwalde fűr das Jahr 1866.
Księga kasowa budowy szosy z lesie klasztornym za 1866 r.
Or. niem., druk i rękopis, sygn. 225.

Schuld ? Documente űber vom Kloster Lauban ausgenommene Kapitalien nebst Zinszahlungs ? und Rűckzahlungs ? Vermerken. 1756 ? 1814.
Dokumenty dłużne wymienionych kapitaliów klasztornych bez rozliczenia czynszów i terminarzy zwrotów. 1756 ? 1814.
Or. niem., rękopis, zachowane pieczęcie lakowe, sygnetowe, sygn. 226.

Hypotekenbriefe. 1879 ? 1887.
Listy hippoteczne. 1879 ? 1887.
Or. niem., szyte, sygn. 227.

Aufnahme und Einkleidung von Conventualinnen (mit genehmigung der Eltern, der Bischofs, Tauf und Firmungs ? Zeugnissen etc.). 1865 ? 1905.
Przyjęcia i ubiory mniszek (wraz z zezwoleniem starszych, biskupów, świadectwa chrztów i  bierzmowania). 1865 ? 1905.
Or. niem., luźne, sygn. 228.

Vermögungsbericht vom 1. Juli 1940 und Erbegnissrechnung vom 2. Juli 1939 ? 30. Juni 1940 des Klosterstiftes zum  hlg. Maria Magdalena v. d. Busse Lauban.
Zestawienie majątkowe z 1 lipca 1940 r. i jego wyniki rachunkowe od 2 lipca 1939 r. ? 30 czerwca 1940 r. klasztoru Św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu
Or. niem., rękopis, na brązowych sznurach  pieczęć klasztoru, sygn. 229.

Vermögungsbericht vom 30. Juni 1937 und Erbegnissrechnung vom 1. Juli 1936 ? 30. Juni 1937 des Klosterstiftes zum  hlg. Maria Magdalena v. d. Busse Lauban.
Zestawienie majątkowe z 30 czerwca 1943 r. i jego wyniki rachunkowe od 1 lipca 1936 r. ? 30 czerwca 1937 r. klasztoru Św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu
Or. niem., rękopis, na brązowych sznurach  pieczęć klasztoru, sygn. 230.

Rechnung der Lauban ? Kohlfurther Action Chausse ? Baustrasse im Jahre 1853.
Rachunki budowy szosy z Lubania do Węglińca z r. 1853.
Or. niem., rękopis, szyte, sygn. 231.

Rechnung der Lauban ? Kohlfurther Action Chausse ? Baustrasse im Jahre 1854.
Rachunki budowy szosy z Lubania do Węglińca z r. 1854.
Or. niem., rękopis, szyte, sygn. 232.

Verkauf ? Tausch und Belastung Klosterlichen Grundeigenthums beim Bau der Schleischen  Gebirgsbahn. 1862 ? 1867.
Sprzedaż, zamiana i obciążenia właścicieli klasztornych gruntów na budowę śląskiej kolei górskiej. 1862 ? 1867.
Luźne, plany sytuacyjne, s. 456, sygn. 233.

Quittungen des Wirtschafts ? Inspectors Thiel űber empfangennen Gehalt. 1810 ? 1812.
Pokwitowania inspektora gospodarczego Thiela w sprawie przyjmowanych kwitów.
Or. niem., rękopis, luźne, sygn. 234.

Akten die Consignation der jungen Mannschaft auf den Stiftsdörfern und die Auslosung derselben zur Landmiliz betreffend. 1734.
Akta konsygnacji organizacji młodzieżowych ze wsi klasztornych i wstępowania przez nich do milicji. 1734.
Or., niem., rękopis, szyte, sygn. 235.

Verzahlung von Kloster ? Arbeiten (Bankwerk, Blumen etc.). 1750.
Rozliczenia robotników klasztornych (kramy, kwiaty etc.) 1750.
Or. niem., rękopis, luźne, sygn. 236.

/Akta gospodarcze klasztoru, korespondencja/ 1885 ? 1890.
Poszyt niem., zachowany fragment jednostki, sygn. 237.

Kassen ? Buch des Stifts gerichts Amt zu Kloster Lauban auf des Jahr 1840 ? 1841.
Księga kasowa sądu klasztoru w Lubaniu za lata 1840 ? 1841.
Księga, opr., sygn. 238.

Vorladung der Verklagten zur Klage Beantwortung in Sachen ewangelischen Kirchen Kolegium zu Sachschische Haugsdorf wider des Klosterstift zu Lauban wegen verweigecker Offertorien. 1859 ? 1861.
Wezwania do oskarżenia i odpowiedzi na skargi w sprawie kolegium kościoła ewngelickiego w Nawojowie Łuzyckim przeciw klasztorowi w Lubaniu w sprawie odrzucenia ofertoriów ? 1859 ? 1861.
Poszyt, niem., sygn. 239.

Vorladung der Verklagten zur Klage Beantwortung in Sachen des Gärtner Bufe zu Wűnschendorf wieder das Klosterstifts Lauban. 1853 ? 1855.
Wezwania do oskarżenia i odpowiedzi na skargi w sprawie ogrodnia Bufe z Radogoszczy przeciw klasztorowi w Lubaniu 1853 ? 1855.
Poszyt, niem., sygn. 240.

Vorladung der Verklagten zur Klage Beantwortung in Sachen des ehemaligen Bauergutsbesitzers Reimann zu Wűnschendorf.  1852 ? 1856.
Wezwania do oskarżonia i odpowiedzi na skargi w sprawie posiadacza gospodarstwa rolnego w Radogoszczy.
Poszyt, niem., sygn. 241.

/Akta finansowe/  1943 – 1944.
Luźne, niem., rękopis i maszynopis, sygn. 242.

Geld ? Bier ? Getreide und Kalt  – Rechnung bey dem zum Löblichen Fűrstlichen Jungfrauliche Closter Gestift Lauban gehörigen Haugsdorf. 1779.
Rachunki pieniężne, piwne, zbożowe klasztoru w Lubaniu z Nawojowa. 1779.
Or., nien., szyte, s. 43, sygn. 243.

Acta Jungfrauliche Kloster Lauban űber des Contessaschen Legat per 3000 tal. 1730 ? 1833.
Akta klasztoru w Lubaniu dot. legatu na 3000 tal. 1720 ? 1833.
Poszyt, szyte, sygn. 244.

Feuer ? und Hűgel ? Versicherung der Laubaner Klostergűter. 1846 ? 1895.
Ubezpieczenia ogniowe dóbr klasztoru w Lubaniu. 1846 ? 1895.
Poszyt, sygn. 245.

Versicherung űber den Beitrit des Klosters Lauban zur Brand Assecurations Societat und deren ersten Classe. 1795.
Ubezpieczenia dotyczące przyłączenia klasztoru w Lubaniu do Ogniowego Towarzystwa Asekuracyjnego i jego I Klasy. 1795.
Or. niem., sygn. 246.

Abnahme der Gemeinderechnung in den Stiftsdörfern. 1822 ? 1826.
Wykaz rachunków gminnych wsi klasztornych. 1822 ? 1826.
Poszyt, niem., sygn. 247.

Rechnung űber Einahme und Ausgabe bei der Lauban Kohlfurter Actien Chaussebau Casse pro 1862.
Rachunki wpływóqw i wydatków Kasy Akcji Budowy Szosy z Lubania do Węglińca za 1862 r.
Księga, opr., sygn. 248.

Rechnung űber Einahme und Ausgabe bei der Lauban Kohlfurter Actien Chaussebau Casse pro 1872.
Rachunki wpływóqw i wydatków Kasy Akcji Budowy Szosy z Lubania do Węglińca za 1872 r.
Księga, opr., sygn. 249.

Kassen ? Belege Monat November 34. Renamt Nr 1 ? 81.
Kwity kasowe za miesiąc listopad, 34 Urząd rentowy, nr 1 ? 81.
Luźne, sygn. 250.

Akten betr. Aushebungen Einquartierungen , Lieferungen etc. 1824 ? 1866.
Akta dot. poboru, zakwaterowania, dostaw. 1824 – 1886
Luźne, sygn. 251.

Zwischen Endesgenannten ist am untengeletzten Tag folgenden Transact und Recesss einigen wichtig und fűr merererzeiten abgeschlossene werden. 1816.
Transakcje i recesy zakończone w podanym czasie między wymienionymi (w tekscie osobami).
Szyte, niem., pieczęcie lakowe, sygn. 252.

Nachstehende Verhandlung verhandelt Lauban den 27 May 1853.
Wykaz pertraktacji zwartych w Lubaniu 27 V 1853 r.
Szyte, niem., sygn. 253.

Nachweiss űber die wollte Jahresrecesse. 1851.
Wykazy recesów za rok 1851.
Szyte, niem., sygn. 254

Bezűglich der neuen Tausches des Klosterstiftes mit der Stadtgemeinde űbersende ich unter Rűckschluss der 6 Beilagen Ew. Hochwärden die beiden Gehehmigung ? Urkunden. 1815 ? 1818.
Wnioski dotyczące 6 załączników ewangelickich do obu przyjętych dokumentów. dotyczących nowych zamian klasztoru z gminą miejską. 1815 ? 1818.
Poszyt, niem., sygn. 255.

Register aller Einahmen an silberzinsen und zur Getreide des Jungfrauen Stifts zum Lauban. 1621.
Rejestr wpływów czynszów srebrnych i zbożowych klasztoru w Lubaniu. 1621 r.
Poszyt, niem., sygn. 256.

Quittungen näher Fuhrböhne sport at cet. beim Stifts Generals Amt zu Kloster Lauban. 1832.
Pokwitowania korespondencji Klasztornego Urz ędu Generalnego przy klasztorze w Lubaniu. 1832.
Poszyt, niem., sygn. 257

/Akta wpływów i wydatków klasztoru?./ 1782.
Opr., sygn. 258.

Pachtvertrag Kugelzipfel zwischen den nachstehenden Interessenten ist hänt folgender Pachtvertrag abgeschlossenenworden. 1923.
Układ dot. zastawienia kuli (na wieży ?) między podanymi interesantami. 1923.
Luźne, niem., sygn. 259.

/Księga podatkowa). 1814.
Opr., szyte, niem., sygn. 260.

Akta des Jungfrauen Klosterstifts zu Lauban betreffen Wege und sonstige Bau Sachen. 1870 ? 1903.
Akta sióstr klasztoru w Lubaniu dot. drogi i innych spraw budowlanych. 1870 ? 1903.
Akta luźne, sygn. 261.

WOJSKOWOŚĆ, KONTRYBUCJE WOJENNEKriegs ? Contributionen des Klosters Lauban. 1708 ? 1737.
Kontrybucje wojenne klasztoru w Lubaniu. 1708 ? 1737.
Luźne, niem., sygn. 262.

Kriegs ? Contributionen des Klosters Lauban. 1754 ? 1763.
Kontrybucje wojenne klasztoru w Lubaniu. 1754 ? 1763.
Luźne, niem., sygn. 263.

Kriegs ? Contributionen des Klosters lauban. 1778 ? 1779, 1807 ? 1815..
Kontrybucje wojenne klasztoru w Lubaniu. 1778 ? 1779, 1807 ? 1815..
Luźne, niem., sygn. 264.

Recrutierung und Einquartierung auf den Stidftsdörfern. 1702 ? 1736.
Rekrutacja i zakwaterowanie we wsiach klasztornych. 1702 ? 1736.
Luźne, pieczęcie sygnetowe, niem., sygn. 265.

Gewaltsamte Rekrutierung auf den Stiftsdörfern. 1738.
Urzędowa przymusowa rekrutacja ze wsi klasztornych. 1738.
Szyte, niem., sygn. 266.

Rekrutierung auf den Stiftsdörfern. 1779 ? 1786..
Rekrutacja ze wsi klasztornych. 1779 ? 1786.
Luźne, listy drukowane władców saskich, s. 14, niem., sygn. 267.

Protestation. 1735.
Akcje protestacyjne. 1735.
Luźne, niem., sygn. 268.

LEŚNICTWODiebstähle in den Laubaner Klosterforstern. 1858 ? 1883.
Wypadki kradzieży w lasach klasztoru lubańskiego. 1858 ? 1883.
Luźne, niem., sygn. 269.

Anstellung der Forstbeamten auf den Stiftsdörfern. 1834 ? 1903.
Mianowania urzędników leśnych we wsiach klasztornych. 1834 ? 1903.
Poszyt, niem., sygn. 270.

Laubaner Kriegs Contributionen. 1628 ? 1671.
Lubańskie kontrybucje wojenne. 1628 ? 1671.
Luźne, niem., sygn. 271.

IUDICIALIA, AKTA PROCESOWE, AKTA POLICYJNEVerzeichnis der für das Klosterstift zu Lauban hypothekenarisch sicherungsstellten Abganreste. 1848 ? 1853. Vol. I.
Spis dla klasztoru w Lubaniu ubytków hipotecznych ze względów bezpieczeństwa. 1843 ? 1853. Vol. I.
Materiały luźne, niem., sygn. 272.

Acta fes Klosterstifts zu Lauban betreffend in Notificatoria des gerichts űber die die vergekommene Besitzeränderungen zu Wűnschendorf. 1840  – 1874.
Akta klasztoru w Lubaniu dot. notyfikacji nowych nadesłanych właścicieli dóbr w Radogoszczu. 1840 ? 1874.
Poszyt, niem., sygn. 273.

Acta fes Klosterstifts zu Lauban betreffend in Notificatoria des gerichts űber die Hypothekerischsichergesellten Abgaben Rűckstende Akten. 1848  – 1854.
Akta klasztoru w Lubaniu dot. notyfikacji nowych nadesłanych właścicieli dóbr. 1848 ? 1854.
Poszyt, niem., sygn. 274.

Liquidatio in Sachen des Bauergutsbesitzers Otto zu Wűnschendorf wider des Klosterstift zu Lauban. 1868.
Zakończenie sporu właściciela dóbr ziemskich Otto w Radogoszczy przeciw klasztorowi w Lubaniu. 1868.
Luźne, s. 1, sygn. 275.

Extrackt aus den Akten des Oberamts zu Budissin den Sazlschenk ? Process betreffend. 1710 ? 1735.
Ekstrakt z akt Wyższego Urzędu w Budziszynie dot. procesu o sprzedaż soli. 1710 ? 1735.
Poszyt, niem., pieczęcie opłatkowe i sygnetowe, sygn. 276.

Klage der Stiftspropstes Adolf Amter gegen Hausbesitzer Gustaw Haym wegen Eigentumsanspruchs. 1887 ? 1888. Vol. I.
Skarga plebana klasztornego Adolfa Amtera przeciwko włascicielowi domu Gustawowi Haym, w sprawie  pretensjji własnościowych. 1887 ? 1888. Vol. I.
Luźne, niem., sygn. 277.

Verfűgungen des Magistrats und der Polizeiverwaltung an Kloster Lauban. 1830 ? 1895.
Zarządzenia magistratu i Zarządu Policji dla klasztoru w Lubaniu. 1830 ? 1895.
Luźne, niem., sygn. 278.

Acten Process des Gärtners Johan  Gottlob Aret zu Wűnschendorf gegen Kloster Lauban als Dominium wegen zu viel erhobenen Rausch ? Steuer. 1852 ? 1856.
Akta procesu ogrodnika Jana Gottloba Aret z Radogoszcza przeciw klasztorowi w Lubaniu, jako pana dominialnego, w sprawie o podatki z karczem.
Poszyt, niem., sygn. 279.

Acta iudicialia die im Johann Herseln, Hauslern in Hennersdorf seiner Schwiegersohn… 1761.
Akta sądowe Jana Herseln, jego szwagra, zagrodnika w Jędrzychowicach 1761,
Poszyt, niem., sygn. 280.

Jagd Pacht Contract zwischen Hochwűrdigen Klosterstifts zu Lauban verordneten
Frau Priorin und tit. pr. Herrn Carl Friedrich Jaudel Kammerrat in Lauban. 1803.
Kontrakt o zastawienie praw łowieckich między klasztorem w Lubaniu i zarządzającą przeoryszą a panem Karolem Fryderykiem Jaudel, radcą lameralnym w Lubaniu. 1803.
Poszyt, niem., sygn. 281

Zwischen den nachbenannten Intersessen ist nochstneder Pacht Contrackt abgeschlossen worden. 1897.
Zawarcie kontraktu o dzierżawę między wymienionymi stronami. 1897.
Luźne, niem., sygn. 282.

Acta die Anverbung der Recrouten zum Leib. Regiment und des einen Johann Appelts von Gebhartsdorf Arrestiren betr. 1734.
Akta werbowania rekrutów do gwardyjskiego regimentu i zatrzymania Jana Appelta z Giebułowa. 1734.
Poszyt, niem., sygn. 283.

/Akta sądowe miasta Lubania?. 1843.
Poszyt, niem., sygn. 284.

Austausch einer Bedarfsfläche an dem ehem. Jaworskischen Brauereri. 1871 ? 1875.
Abtretung einer Gartenfläche nur Anlage einer Promenade an den Kath. Kirche. 1881 ? 1889.
Wyposażenie browaru jaworskiego. 1871 ? 1875.  Odstąpienie ogrodu na budowę promenady do kościoła katolockiego. 1881 ? 1889.
Poszyt, niem., plany sytuacyjne, sygn. 285.

Bagatell Prozess wegen fungilder Sachen. Mandat an Verklagte in Sachen des Brauergutsbesitzers Johann August Reimann zu Wűnschendorf wider das Klosterstifts zu Lauban. 1855.
Drobny proces w sprawie mandatu na oskarżonego posiadacza gospodarstwa Jana Augusta Reimanna z Radogoszcz przeciw klasztorowi w Lubaniu. 1855.
Poszyt, niem., sygn. 286.

ARCHIWUM, BIBLIOTEKAZwei Einkommen ? Register des Jungfrauen Klosters zu Lauban. 1711 ? 1728 i 1729 ? 1756.
Dwa rejestry podatkowe klasztoru w Lubaniu. 1711 ? 1728 i 1729 ? 1756.
Poszyt, niem., sygn. 287.

Klosters Protokoll. 1803 ? 1806.
Protokóły klasztorne. 1803 ? 1806.
Poszyt, niem., sygn. 288.

Copia iurati in den Grundsache Nr 310 s. 809. Lauban. 1854.
Kopia wyroku sądowego w sprawie gruntowej nr 310 s. 809.Lubań 1854.
Poszyt, niem., sygn. 289.

/Księga rejestracji spraw archiwum klasztornego/ 1845 ? 1846.
Poszyt, niem., sygn. 290.

/Księga rejestracji spraw archiwum klasztornego/ 1846 ? 1852.
Poszyt, niem., sygn. 291.

Caput corporis philosophici sancta Catharina amisso tametsi capite, gemina tamen triumphi Laurea… 1727.
Głowa ciała filozoficznego Św. Katarzyny usunięta z tego ciała, podwojona jednak w triumfie Laury?.. 1727.
Poszyt, druk, sygn. 292.

Die in der Ihre Jesu ees ersten, Grössen und göttlichen Marthers Eingepfanzt und verklägte Marther. In den glorichen Ehrentage der in der Jungfraulichen Kloster ? Kirche zur heiligen Anna, des hochfűrstl. Geistlich ? Jungraulichen Stifts des uralten Ordens der Heil. Marie Magdalene von der Bussgennant, zu Lauban….1762.
Tobie Jezu pierwszemu, wielkiemu i boskiemu męczennikowi i oskarzonemu męczennikowi. W chwalebnych dniach klasztoru sióstr bł. Anny klasztoru wysoko urodzonych sióstr starożytnego zakonu Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu. 1762.
Poszyt, druk, sygn. 293.

AKTA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W LUBANIU.Nachweissung des Inwentarii welches zur katholischen Pfarkirche zu Lauban im Laubaner Kreise gehöert. 1803 – 1841.
Rejestr  – inwentarz parafialnego kościoła katolockiego  dotyczący okręgu lubańskiego. 1803 ? 1841.
Luźne, niem., sygn. 294.

/Plany sytuacyjne, rysunki architektoniczne kościoła i elementów wyposażenia/. nie datowane.
Luźne, sygn. 295.

Instandhaltung und Ausschműckung der St. Anna Kapelle. 1828 ? 1926.
Konserwacja i przyozdobienie kaplicy św. Anny. 1828 ? 1926.
Luźne, niem., plan sytuacyjny kaplicy z 1926 r., sygn. 296.

Festpredigt gehalten am Tage des Besitzung des Leichnams der Hl. Gaudentius am 27 IX 1761 in der Klosterkirche zum hl. Anna von Johann Ignatius Teuffel, Kanonikus zur Budissin und Pfarrer zu Berthelsdorf. Lauban 1762.
Świąteczne kazanie wygłoszone w dniu pozyskania relikwii bł. Gaudentego 27 IX 1761 r. w kościele klasztornym bł. Anny przez Jana Ignacego Teuffel, kanonika z Budziszyna i plebana w Barcinku. Lubań 1762.
Kilka drukowanych poszytów, sygn. 297.

Beträge des Kloster Lauban zu den Gehälten der Lehrer an des Katholische Schule zu Lauban. 1906 ? 1917.
Przyczynki klasztoru lubańskiego do zatrudnienia nauczyciela katolickiej szkoły w Lubaniu. 1906 ? 1917.
Poszyt, niem., rękopisy i maszynopisy, sygn. 298.

Abhängigkeit katholische Stifts ? Untertannen von dem Protestanten. 1713 ? 1851.
Zależności poddanych katolickich klasztoru wobec protestantów. 1713 ? 1851.
Luźne, sygn. 299.

ARCHIWUM KLASZTORNE.Listy

a. Listy od i do przeorysz klasztornych

Briefe der Priorin Ursula aus Hennersdorf zur Zeit der Pest. 1680 ? 1681.
Listy przeoryszy Urszuli z Jędrzychowic z okresu zarazy. 1680 ? 1681.
Luźne listy, niem., sygn. 300.

/List do Anny Heleny  Barbary von Neundorf, przeoryszy klasztoru w Lubaniu/. 1725
Luźne, niem., pieczęć zamykająca, sygn. 301.

37 Gratulations ? Schreiben an die neuerwählte Priorin Anna Bernarda Nierlich. 1753.
37 listów gratulacyjnych dla nowowybranej przeoryszy Anny Bernardy Nierlich. 1753.
Luźne, niem., pieczęcie sygnetowe, sygn. 302.

List władz klasztoru w Marienstern do Marii Ignacji, przeoryszy klasztoru w Lubaniu z 1811.
Or. niem., pap., sygn. 303.

b. Inne listy

Laubaner Stiftungs Urkunden und diese zűgliche Korespondenz. 1662 ? 1667.
Dokumenty klasztoru lubańskiego i korespondencja. 1662 ? 1667.
Luźne, niem., sygn. 304.

Laubaner Stiftungs Urkunden und Notizen.  1746 ? 1818.
Dokumenty i notycje klasztoru lubańskiego. 1746 ? 1818.
Poszyt, niem., sygn. 305.

Briefe verschiedener Bischofliche Administratoren von Budissin. 1664 ? 1761.
Pisma różnych administratorów biskupstwa w Budziszynie.
Luźne, niem., pieczęcie sygnetowe, sygn. 306.

Lateinische und deutsche Gelegenheits ? Gedichte und Reden. 1727 ? 1827.
Łacińskie i niemieckie okolicznościowe wierszowane pisma i mowy. 1727 ? 1827.
Luźne listy rękopiśmienne, druki listów i rozporządzeń władz saskich, pieczęcie sygnetowe i lakowe, s. 233, sygn. 307.

/List Fryderyka Augusta, ks. saskiego do rady miasta Lubania./  1739.
Luźne, s. 2, sygn. 308.

5 Briefe von P. Lindner SJ aus Rom, 1 Brief von P. Langhans SJ aus Sagan. 1759 ? 1765.
5 listów O. Lindnera jezuity z Rzymu, list O.  Langhansa jezuity z Żagania. 1759 ? 1765.
Luźne, pieczęcie opłatkowe, kopia maszynowa listu z 1760 r., sygn. 309.

Sammlungen vor Briefen. 1653 ? 1825.
Spis listów. 1653 ? 1825.
Luźne, niem., sygn. 310.

Sammlungen vor Briefen, Vollmachten, Klagen, Berichten, Arest Renovation ? Schuld ? Bescheinungen, Suppliciren Registrat. (dotyczą klasztoru w Marienthal).1772.
Spis listów, pełmnomocnictw, skarg, komunikatów, poświadczeń aresztowania ? dłużnych, skarg registraturalnych. (dotyczą klasztoru w Marienthal).1772.
Poszyt,  sygn. 311.

/List do Ignacego Arlet, kanonika budziszyńskiego, w sprawie elekcji nowego diakona/. 1795.
Luźne, j. łac., sygn. 312.

Briefe des Bischofliche Administratoren und Domdechanten zu Budissin Franz Georg Lock. 1806 ? 1811.
Listy biskupiego administratora i dziekana katedralnego z Budziszyna Franciszka Georga Lock. 1806 ? 1811.
Luźne, niem., sygn. 313.

Sammlung von Briefen. 1826 ? 1891.
Wykaz listów. 1826 ? 1891.
Luźne, niem., s. 96, sygn. 314.

Maria Elzbieta Faulhaberówna, najgodniejsza przełożona lubańskiego klasztoru 1737. 30 lat w życiu klasztornym dla świata, zmarła w duchu nowonarodzona a w Chrystusie żyła, prof. 24.09.1696, jubileusz 1746.
Współczesny (spisany XX w. ) rękopis w języku polskim, zachowany we fragmencie, sygn. 315..

/Korespondencja przeoryszy Marii Nicolaa z innymi klasztorami żeńskimi w Górnych Łużycach./ 1797 ? 1799.
Akta szyte, sygn. 316.

Mitteilungen der Priorin zu Naumburg am Queis. 1786 ? 1808.
Doniesienia przeoryszy z Nowogrodźca nad Kwisą. 1786 ? 1808.
Poszyt, niem., pieczęcie sygnetowe, sygn. 317.

/Korespondencja w sprawach gospodarczych, pokwitowania/. 1807 ? 1878.
Luźne, niem., sygn. 318.

/Akta i korespondencja gospodarcza klasztoru/. 1936 ? 1940.
Luźne, sygn. 319.

Vorbereitender Schrift in Sachen Laubaner Kloster Diener. 1900 ? 1902.
Wstępne pisma w sprawie służących klasztoru lubańskiego. 1900 ? 1902.
Luźne, sygn. 320.

/Korespondencja między Königl. Direction der Niederschlesischen Marrkischen Eisenbahn z plebanem lubańskim Anletem/. 1870.
Poszyt, niem., sygn. 321.

/Korespondencja Urzędu Sądowego klasztoru w Lubaniu./ 1877.`
Szyte, sygn. 322..

/Umowa między radcą budowlanym Baltahasar z Görlitz a mistrzem murarskim A. Reiske z Lubania z 1898 r./
Szyte, sygn. 323.

/Korespondencja z proboszczem Anterem./  1872 ? 1906.
Szyte i luźne, sygn. 324.

c. inne materiały archiwalne.

Chronik der (Ober) Lausitz von dr. Christian August Pfalz. Kronika obejmuje historię Łużyc od schyłku starożytności.Czas powstania kroniki ok. poł. XVIII w. Zawartość: Dzieje Dolnych i Górnych Łużyc od pradziejów do s. 49, na s. 38 ? 39 katalogi magrabiów łużyckich, od s. 50, dzieje Margrabstwa Łużyckiego od panowania Dytmara do rządów saskich, s. 50 – 209, s. 87 wykaz wójtów łużyckich od 1282 do 1651 r., dzieje miast ? Budziszyna (210 ? 224), Görlitz (224 ? 251), Zittau (251 ? 265), Löbau (266 ? 268), Lubania (268), na s. 269 odpis dokumentu fundacyjnego klasztoru magdalenek z 1320 r., tabele armii saskiej w wojnie siedmioletniej w 1745 r. (271 ? 274), dzieje Kościoła  na Łużycach, wg panowania biskupów praskich, biskupstwo miśnieńskie, od s. 310 ? 338, s. 338 ? proboszczowie w Budziszynie, wykaz dziekanów s. 339, z kolei członkowie kapituły budziszyńskiej, s. 355 historia klasztoru celestynów w Oybin, s. 356 ? klasztor cysterek w Marienthal, s. 380 ? katalog ksień klasztoru w Marienthal.
Opr., rękopis, j. niem. i łac., sygn. 325.

Kloster Laubanisches Gerichts Protokoll. 1808.
Protokół sądowy klasztoru lubańskiego. 1808.
Poszyt, niem., sygn. 326.

Księga kasowa. 1811 ? 1821.
Oprawna, niem., sygn. 327.

/Akta zastawów/. 1903.
Szyte, niem., sygn. 328.

Special Akten des Priorats zu Kloster Lauban űber die Dismas Bennschenschen Stiftung. 1823 ? 1835.
Akta specjalia przeryszy klasztoru lubańskiego w sprawie fundacji Dismas Bennschenschen. 1823 ? 1835.
Poszyt, sygn. 329.

Instruction fűr den Aktuarius beim Stifts Gerichtsamte der Klosters Lauban. 1822 ? 1850.
Instrukcja dla aktuariusza urzędu sądowego klasztoru w Lubaniu. 1822 ? 1850.
Poszyt, sygn. 330.

Konzeptplan des Klosterstift zur hlg. Maria Magdalena v. d. Busse. Lauban.
Plan wstępny klasztoru Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu.
Poszyt, s. 30, maszynopis, sporządzony w XX w., sygn. 331

Kontauszüge und Zinsabrechnungen. Ab 1936.
Wyciągi z kont rachunków czynszowych od 1936 r.
Luźne, maszynopisy, sygn. 332.

Unterlagen Landesbauerschaft Niederschlesien und Dittmar von der Berswordt + 6. 01. 1945
Dokumentacja gospodarki ziemskiej krajowej na Donym Śląsku i Ditmara von der Berswordt + 6. 01. 1945.
Luźne, maszynopisy, sygn. 333.

Abschrift zweier Schreiben im Streite ded Jungfrauen Kloster mit dem Rat zu Lauban wegen der Ober ? Gerichte auf den Stiftsdörfern. 1592.
Odpisy dwóch listów w sporze klasztoru w Lubaniu z radą miasta Lubania w sprawie wyższego sądownictwa we wsiach klasztornych. 1592.
Or. niem., pap., sygn. 334.

Rechnung fűr das Hochwirdige Klosterstift hieselbst, verschiedene Bauerreparaturen betreffend. 1856.
Rachunki klasztoru w Lubaniu dot. spraw budowlanych tamtejszych chłopów. 1856.
Or. niem., pap., sygn. 335.

Grafika Gerharda Schuck zawierająca wizerunki klasztoru i wnętrz klasztornych. 1936.
Allbum, sygn. 336.

Plany sytuacyjne klasztoru.
Podklejony, druk, kolorowy, sygn. 337.

Lazarett Bibliothek.
Biblioteka szpitalna (lazaretu).
Opr., niem., katalog biblioteczny, sygn. 338.

Vermessungs Register zu Karton I.
Rejestr pomiarów. Karton I.
Or. niem., pap., sygn. 339.
Tabellarische  Uebersicht des periodischen Extrags. XVIII w.
Tabelaryczne zestawienia  rzeczy nadzwyczajnych. XVIII w.
Or. niem., pap., sygn. 340.

Akta procesowe sporu toczonego między klasztorem w Lubaniu a piwowarem Otto Schneller z Lubania. 1874.
Or. niem., pap., ślad po pieczęci, sygn. 341.

Kopia dyplomu doktorskiego Franciszka Hansch, obronionego w 1886 r. na wydziale chirurgii i medycyny uniwersytetu w Monachium
Or. niem., pap., druk, sygn. 342.

Klage des Klosterstifte zur heiligen Maria Magdalena von der Busse in Lauban, vortreten durch den Stiftsprobst und Prälaten  Adalbert Anter zu Lauban und dieser im Prozess vestreten durch den Justizrath Kitzel zu Görlitz gegen den Königlich Preussischen Eisenbahn Fiskus, wertreten durch die Königl. Eisenbahn ? Direktion zu Breslau. 1849 ? 1903.
Skarga klasztoru Św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu, plebana klasztornego Adalbetr Antera z Lubania i jego proces z radcą sądu Kitzelem z Görlitz przeciw Urzędowi Skarbowemu Królewsko Pruskich Kolei Żelaznych i Dyrekcji Kolei Żelaznych we Wrocławiu. 1849 ? 1903.
Szyte, sygn. 343.

Forstwirtschaftlicher Fragebogen fűr Betriebe mit Betriebsplan und sonstige Betriebe von 10 ha und darűber.
Sprawy gospodarstw leśnych do zakładów wraz planem gospodarczym i urzędowym do 10 ha i imme.
Or. niem., pap., druk, sygn. 344.

DOBRA KLASZTORNEBarcinek (Berthelsdorf), pow. jeleniogórski

Sammlung von Berthelsdorfer Schuld- Dokumenten űber die vom Kloster Lauban geliehenen Kapitalien. 1691 ? 1767.
Zbiór dokumentów dłuznych z Barcinka dla klasztoru lubańskiego odnośnie kapitałów 1691 ? 1767.
Luxne, niem., s. 83, sygn. 345.

Ciemnice (Thiemendorf), pow. krośnieński

Urkunden ? Sammlung das Gut Thiemendorf betreffend. 1493 ? 1629.
Zbiór dokumentów dotyczący dóbr we wsi Ciemnice. 1493 ? 1629.
Odpisy dokumentów z XVI w., szyte, s. 16, sygn. 346.

Godzieszów (Gűnthersdorf), pow. bolesławiecki

Ablösung des Gűthersdorfer Forstberechtigung und der Reallasten des dortigen Műhlen. 1853, 1858.
Oddzielenie uprawnień leśnych i praw do młynów w Godzieszowie. 1853, 1858.
Luźne, pieczęcie opłatkowe, sygn. 347.
Bauten und Reparaturen auf dem Klostergut Gűnthersdorf. 1774 ? 1920.
Prace budowlane i renowacyjne w klasztornych dobrach w Godzieszowie. 1774 ? 1920.
Luźne, sygn. 348.

Verpachtung des Klostergutes Gűnthersdorf (hierin nach Klagesachen). 1849 ? 1897.
Zastawiania klasztornych dóbr w Godzieszowie (także skargi) 1849 ? 1897.
Luźne, sygn. 349.

Acta die wegen des Guthes Gűnthersdorf ergehend Böhmische Inhiminationes betr. 1739.
Akta dóbr w Godzieszowie w sprawie  Böhmische Inhiminationes .1739.
Or. niem., pap.,, pieczęć opłatkowa, sygn. 350.

Verziechniss von der Gemeinde Gűnthersdorf eheliche Steuer Beitragung des Dominium. 1850 ? 1857.
Wykaz podatków gminy Godzieszów jako wkład dominium. 1850 ? 1857.
Szyte, niem., sygn. 351.

Kassen Journal des Forstreviers Gűntersdorf pro Monat Dezember 1907 und des Januar 1908.
Dziennik kasowy leśniego rewiru Godzieszów za miesiąc XII 1907 i za 1908 r.
Poszyt, niem., sygn. 352.

Kassen Journal des Forstreviers Gűntersdorf pro Monat August und September 1913.
Dziennik kasowy leśniego rewiru Godzieszów za miesiące VIII i IX 1913 r.
Poszyt, niem., sygn. 353.

Kassen Journal des Forstreviers Gűntersdorf pro Monat October und November 1914.
Dziennik kasowy leśniego rewiru Godzieszów za miesiące X i XI 1914 r.
Poszyt, niem., sygn. 354.

Rechnung Gesammt ? Vermögens der Pfarrei und Kűsterei bei der katholischen Pfarrkirche ad St. Mariam zu Gűnthersdorf Parochie Gunthersdorf, Archipresbiteriat Lauban Kreies Bunzlau Reg. Bez. Liegnitz pro 1900.
Rachunki majątku parafii i zaskrystianów katolickiej parafii Św. Marii w Godzieszowie. Godzieszów, archipresbiteriat Lubań, pow.. bolesławiecki, rej. legnicka. 1900.
Poszyt, niem., sygn. 355.

Rechnung Gesammt ? Vermögens der Pfarrei und Kűsterei bei der katholischen Pfarrkirche ad St. Mariam zu Gűnthersdorf Parochie Gunthersdorf, Archipresbiteriat Lauban Kreies Bunzlau Reg. Bez. Liegnitz pro 1913.
Rachunki majątku parafii i zaskrystianów katolickiej parafii Św. Marii w Godzieszowie. Godzieszów, archipresbiteriat Lubań, pow.. bolesławiecki, rej. legnicka. 1913.
Poszyt, niem., sygn. 356.

Mitwirkung der Klosters Lauban als Patron bei Unterhaltung, der Kirchliche Gebaude und ihre Invenatrs in den katholische Pfarrei Gűnthersdorf 1734 ? 1905.
Współdziałanie klasztoru w Lubaniu jako patrona przy utrzymywaniu budownictwa kościelnego i jego inwentaryzacji w katolickiej parafii Godzieszów. 1734 ? 1905.
Luźne, sygn. 357.

Mitwirkung der Klosters Lauban als Patron bei Anstellung und Besoldung des katholischen Pfarrei Gűnthersdorf 1764 ? 1904.
Współdziałanie klasztoru w Lubaniu jako patrona przy utrzymywaniu budownictwa kościelnego i jego inwentaryzacji w katolickiej parafii Godzieszów. 1764 ? 1904.
Luźne, sygn. 358.

Monats Zettel majus bey dem Hochadelichen Guts Gűntersdorf űber allen und jeden Empfang und aussgaas vom Anno 1741.
Większa kartoteka miesięczna szlacheckich dóbr Godzieszów dla wszystkich i pojedynczych odbiorców za rok 1741.
szyte, sygn. 359.

Acta mandats … gegen restanten von Gűnthersdorf. 1848 ? 1857.
Polecenia dotyczące pozostałości w Godzieszowie 1848 ? 1857.
Poszyt, niem., sygn. 360.

Beműhungen der Kloster Lauban um Steuer ? Erleichterung fűr Gűnthersdorf. 1739 ? 1744.
Zabiegi klasztoru w Lubaniu wobec wykroczeń podatkowych z Godzieszowa. 1739 ? 1744.
Luźne, niem., sygn. 361.

Forst Berechnung űber Natural ? Geld pro Monats Mai  1872 Forst Verein Gűnthersdorf.
Rachunki leśne naturaliów za miesiąc V 1872 okręgu leśnego Godzieszowa.
Poszyt, sygn. 362.

Forst Rechnung űber Natural ? Geld pro Monats November 1855 Gűnthersdorf.
Rachunki leśnej naturaliów za miesiąc XI 1855 okręgu leśnego Godzieszowa.
Poszyt, sygn. 363.

Gem. Gűnthersdorf. 1837.
Gmina Godzieszów 1837.
Szyte, druki, sygn. 364.

Protokolle űber Grenzziehung zwischen Gűnthersdorf und seiner Nachbarschaft 1710 ? 1721
Protokołu układów granicznych między Godzieszowem a ich sąsiadami.
Poszyt, sygn. 365.

Verleihung der Marktgerechtigkeit fűr Gűnthersdorf. 1737 ? 1740.
Nadanie praw targowych w Godzieszowie. 1737 ? 1740.
Poszyt, s. 9, sygn. 366.

Urbarium des hochadl. Gutes Gűntersdorf Neu Krätscham und Tauben ? Fräncke. 1737.
Urbarz szlacheckich dóbr w Godzieszowie dot. nowej karczmy i hodowli gołębi ? 1737.
Poszyt, sygn. 367.

Quittungen űber gezahlte Tax ? und Discretions Gelder beim Kauf des Gutes Gűntersdorf. 1737 ? 1738.
Pokwitowania taksy i środków finansowych z kupna dóbr w Godzieszowie. 1737 ? 1738.
Luźne, sygn. 368.

Hebe register zur Gűnthersdorfer Ackerpropst.
Rejestry posiadłości ziemskich proboszcza w Godzieszowie.
szyte, sygn. 369.

Salzangelegenheiten Gűnthersdorf.
Sprawy solne dóbr w Godzieszowie.
Luźne, sygn. 370

Hebe ? Register fűr Gunthersdorf Ackerpacht.
Rejestry posiadłości ziemskich proboszcza w Godzieszowie.
Szyte, sygn. 371.

Jędrzychowice(Hennersdorf), pow. zgorzelecki

Inventarium des Nachlasses des gewesenen Pfarers in Hennersdorf Herrn Sommer aufgenommenen den 10ten und 11ten Juni 1856 durch seine Hochwärder des Herrn Stiftspropst Anter.
Inwentarz spadkowy pana Sommera dla parafii w Jędrzychowicach przez plebana Antera z 10 ? 11 VI 1856 r. 
Szyte, sygn. 372.

Mitwirkung des Kloster Lauban als Patron Anstellung und Besoldung der katholische Lehrer in Kath. Hennersdorf. 1754 ? 1905.
Współdziałanie klasztoru w Lubaniu jako patrona przy utrzymywaniu nauczyciela katolickiego w parafii w Jędrzychowicach 1754 ? 1905.
Luźne, pieczęcie sygnetowe, sygn. 373.

Mitwirkung des Kloster Lauban als Patron bei Unterhaltung der kirch. Gebäude und ihres Inventar in der kath. Pfarrei Kath. Hennersdorf. 1774 ? 1904.
Współdziałanie klasztoru w Lubaniu jako patrona przy utrzymywaniu budownictwa kościelnego i jego inwentaryzacji w katolickiej parafii Jędrzychowice. 1774 ? 1904.
Luźne, s. 162, pieczęcie opłatkowe, sygn. 374.

Mitwirkung des Kloster Lauban als Patron bei der kirchl. Vermögens Verwaltung in der katholische Pfarrei  Kath. Hennersdorf. 1885 ? 1896.
Współdziałanie klasztoru w Lubaniu jako patrona przy zarządzaniu dobrami w katolickiej parafii Jędrzychowice. 1885 ? 1896.
Luźne, sygn. 375.

Rechnung der Einnahme und Ausgabe bei der Kasse katholischen Pfarr Kirche ad St. Nicolaum zu Kathol. Hennersdorf Parochie Kath. Hennersdorf, Archipresbiteriat Lauban, Kreis Lauban, Reg. Bez. Liegnitz, fűr 1898 ? 1904.
Rachunki wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła Św.Mikołaja w Jędrzychowicach, archipresbiteriat Lubań, Rej. Legnicka za lata 1898 ? 1904.
Poszyty, druki, sygn. 376.

Rechnung der Einnahme und Ausgabe bei der kasse katholischen Pfarr Kirche ad St. Nicolaum zu Kathol. Hennersdorf Parochie Kath. Hennersdorf, Archipresbiteriat Lauban, Kreis Lauban, Reg. Bez. Liegnitz, fűr 1918 ? 1919.
Rachunki wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła Św.Mikołaja w Jędrzychowicach, archipresbiteriat Lubań, Rej. Legnicka za lata 1918 ? 1919.
Poszyty, druki, sygn. 377.

Rechnung der Einnahme und Ausgabe bei der Kasse katholischen Pfarr Kirche ad St. Nicolaum zu Kathol. Hennersdorf Parochie Kath. Hennersdorf, Archipresbiteriat Lauban, Kreis Lauban, Reg. Bez. Liegnitz, fűr 1921.
Rachunki wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła Św.Mikołaja w Jędrzychowicach, archipresbiteriat Lubań, Rej. Legnicka za rok 1921.
Poszyty, druki, sygn. 378.

Akten Verzeichniss der Hennersdorfer Dienstablössungs Rente, 1832 ? 1834.
Akta zawierające spis poborów za wykonywane służby w Jędzychowicach 1832 ? 1834.
Poszyt, niem., sygn. 379.

Księginki (Kerzdorf), pow. lubański

Acta Stift Polizei behörde Kloster Lauban betreffend in Strassen Verbesserung Wűnschendor, Kerzdorf und Sächsisch Haugsdorf. 1828 ? 1857
Akta policji klasztornej klasztoru w Lubaniu dot. utrzymywania dróg w Radogoszczu, Księginkach i Nawojowie Łużyckim. 1828 ? 1857.
Akta luźne i szyte, niem., sygn. 380.

Kerzdorfer Protokoll. 1758 ? 1759.
Protokóły z Księginek. 1758 ? 1759.
Poszyt, sygn. 381.

Kloster Dominium Kerzdorf und Besetzung der Pastor und Lehrsetlle zu Holzkirch. 1678 ? 1879.
Klasztorne dominium Księginki i posiadłości pastora i nauczyciela z Kościelnika. 1678 ? 1879.
Poszyty, luźne, pieczęcie sygnetowe, s. 119, sygn. 382.

Eneignung von Kerzdorfer Klosterland zum Bahnbau Lauban ? Marklissa. 1894 ? 1902.
Warunki ziemi klasztornej w Księginkach do budowy linii kolejwej Lubań ? Leśna. 1894 ? 1902.
Luźne, niem., plany sytuacyjne, s. 314, sygn. 383.

Eneignung von Kerzdorfer Klosterland zum Bahnbau Lauban ? Marklissa. 1902 ? 1906.
Warunki ziemi klasztornej w Księginkach do budowy linii kolejwej Lubań ? Leśna. 1902 ? 1906..
Luźne, niem., pieczęcie, sygn. 384.

Verzeichniss des von dem Papierfabricant Herrn Ottens Vűngendorf aus dem Klosterwalde zu Kerzdorf 1854 erkauften Stammholtzes.
Spis dokumentacji fabrykanta papierni pana Ottensa z Vüngendorf z lasu klasztornego w Księginkach na zakupione w 1854 r. pnie drzewne.
Luźne, sygn. 385.

Jahres Rechnung des Kloster Hochwaldes zu Kerzdorf. 1851.
Rachunki roczne lasu klasztornego w Księginkach. 1851 r.
Poszyty, sygn. 386.
Vermögens Register von dem zum Kloster in Lauban gehörigen Vorwerke Kerzdorf. 1828.
Rejestr majątkowyz folwarku w Księginkach należącego do klasztoru w Lubaniu. 1828
Luzne, sygn. 387.

Forst Journal von Kloster Hochwalde in Kerzdorf von 1ten Julii 1815 bis Ende Juni 1816.
Dziennik leśny lasu klasztornego w Księginkach od 1 VII 1815 do końca VI 1816 r.
Szyte, sygn. 388.

Forst Rechnung Kloster Hochwalde Kerzdorf von 1ten Jan. bis Ultimo Decembris 1848.
Rachunki leśne lasu klasztornego w Księginkach od 1 I do końca XII 1848 r.
Szyte, sygn. 389.

Forst Rechnung űber Natural Geld pro Monat October, November und December 1860 von Forstrevier Kerzdorf.
Rachunki leśne opłat pienięznych za miesiące X, XI i XII 1860 r. rewiru leśnego w Księginkach.
Luźne, sygn. 390.

Forst Rechnung űber Natural Geld pro Monat Februar bis ultimo December 1866 von Forstrevier Kerzdorf.
Rachunki leśne opłat pienięznych od II do końca XII 1866 r. rewiru leśnego w Księginkach.
Luźne, sygn. 391.

Forst Rechnung űber Natural Geld pro Monat Januar bis incl. Maerz 1878 von Forstrevier Kerzdorf.
Rachunki leśne opłat pienięznych od miesiąca I do III 1878 r. rewiru leśnego w Księginkach.
Luźne, sygn. 392.

Forst Rechnung űber Natural Geld pro anno 1868.
Rachunki leśne opłat pienięznych za 1868 r..
Luźne, sygn. 393.

Forst Rechnung űber Natural Geld pro Monat Aprili bis 31ten December 1878 von Forstrevier Kerzdorf.
Rachunki leśne opłat pienięznych za miesiące X, XI i XII 1860 r. rewiru leśnego w Księginkach.
Luźne, sygn. 394.

Forst Rechnung űber Natural Geld pro Monat November und December 1865 von Forstrevier Kerzdorf.
Rachunki leśne opłat pienięznych za miesiące XI i XII 1865 r. rewiru leśnego w Księginkach.
Luźne, sygn. 395.

Forst Rechnung űber Natural Geld pro Monat Januar bis 31ten December 1879 von Forstrevier Kerzdorf.
Rachunki leśne opłat pienięznych za miesiące I do 31 XII 1879 r. rewiru leśnego w Księginkach.
Luźne, sygn. 396.

Forst Rechnung űber Natural Geld pro Monat Januar und Februar 1880 von Forstrevier Kerzdorf.
Rachunki leśne opłat pienięznych za miesiące I i II 1880 r. rewiru leśnego w Księginkach.
Luźne, sygn. 397.

Forst Rechnung űber Natural Geld pro Monat October, November und December 1880 von Forstrevier Kerzdorf.
Rachunki leśne opłat pienięznych za miesiące X, XI i XII 1880 r. rewiru leśnego w Księginkach.
Luźne, sygn. 398.

Natural und Geld Rechnung des Kloster Hochwaldes zu Kerzdorf fűr den Monath September 1850.
Opłaty w naturaliach i w pieniądzy z lasu klasztornego w Księginkach za IX 1850 r.
Luźne, sygn. 399.

Klichowo, pow. jarociński

Nachstehende Abschrift Grundbuch von Klichowo, Kresi Jarotschin. 1896.
Odpis z księgi gruntowej z Klichowa, pow. Jarocin 1896.
Szyte, pieczęc opłatkowa, plan sytuacyjny, sygn. 400.

Nawojów Łużycki (Haugsdorf), pow. lubański

Kauf des Gutes Haugsdorf durch Kloster Lauban. 1756 ? 1768.
Kupno dóbr w Nawojowie Łuzyckim przez  klasztor w Lubaniu. 1756 ? 1768.
Luźne, niem., sygn. 401.

Haugsdorfer Viehpacht ? Vorträge. 1706 ? 1719.
Układy o dzierżawę bydła w Nawojowie Łuzyckim. 1706 ? 1719.
Luźne, sygn. 402.

Differenzen zwischen Kloster Lauban und Inspektor Felbaum in Sächs. Haugsdorf. 1849 ? 1852.
Zatargi między klasztorem w Lubaniu a inspektorem Felbaum w Nawojowie Łuzyckim. 1849 ? 1852.
Luźne, niem., s. 60, sygn. 403.

Mitwirkung des Klosters Lauban als Patron bei Unterhaltung der kirchl. Gebäude und ihres Invemtar in der evangelischen Pfarrei Sächsisch Haugsdorf. 1820 ? 1857.
Współdziałanie klasztoru w Lubaniu jako patrona przy prowdzeniu prac budowlanych w ewangelickiej parafii w Nawojowie Łuzyckim  1820 ? 1857.
Luźne, niem., s. 46, sygn. 404.

Einrichtung einer Kapelle im Schloss zu Sächs. Haugsdorf. 1923.
Wybudowanie kaplicy na zamku w Nawojowie Łuzyckim. 1923.
Luźne, niem., sygn. 405.

Patronatliche Aussicht des Kloster Lauban űber die kirchliche Vermögensverwaltung der evangel. Pfarrei Sächs. Haugsdorf. 1823 ? 1859.
Perspektywy klasztoru lubańskiego na patronat nad utrzymaniem ewangelickiej parafii w Nawojowie Łuzyckim  1823 ? 1859.
Luźne, niem., s. 201, sygn. 406..

Erkentnis der General. Kommission von der Haugsdorfer Reallasten ? Ablösungssache Evangelische Schule gegen Kloster Lauban. 1882.
Orzeczenie Komisji Generalnej dla Haugsdorfer Reaslllasten ? sprawy  sporne szkoły ewangelickiej przeciw klasztorowi w Lubaniu.1882.
Szyte, niem., pieczęć opłatkowa, s. 31, sygn. 407.

Inventarium auf dem herrschaftlichen Hofe zu Sächsisch Haugsdorf.
Inwentarz dworu szlacheckiego w Nawojowie Łużyckim.
Szyte, niem., sygn. 408.

Haugsdorfer Asslauer und Gierlachsdorfer Schuld ? Dokummente. 1614 ? 1756.
Dokumenty zadłużenia nawojowskich dóbr. 1614 ? 1756.
Luźne, niem., pieczęcie sygnetowe, sygn. 409.

Deduction in Sachen eines Theils der Hofegärtner zu Haugsdorf Johann Gottlieb Eichlers. 1820.
Dedukcja w sprawie części ogrodu dworskiego w Nawojowie Łużyckim należącego Jana Gottlieba Eichlersa. 1820.
Poszyt, niem., sygn. 410.

Durchstich des Műhlgrabens bei der Kloster Műhle Sächsisch Haugsdorf. 1848 ? 1849.
Przekop młynówki przez młyn klasztorny w Nawojowie Łużyckim. 1848 ? 1849.
Luźne, niem., s. 10, sygn. 411.

Feststellung der Stauhöhe bei der Kloster Műhle zu Sächs. Haugsdorf. 1831 ? 1832.
Ustalenie wysokości spętrzenia klasztornego młyna w Nawojowie Łużyckim. 1831 ? 1832.
Luźne, niem., kart 26, sygn. 412..

Bauten und Reparaturen an der Klosterműhle zu Sächsisch Haugsdorf. 1841 ? 1861.
Budowa  i reparacje klasztornego młyna w Nawojowie Łużyckim. 1841 ? 1861.
Luźne, niem., sygn. 413.

Entlassung des haugsdorfer Förster Aug. Brodt. 1852 ? 1853.
Zwolnienie leśniczego w Nawojowie Lużyckim Augusta Brodt. 1852 ? 1853.
Luźne, niem., s. 69, sygn. 414.

/Akta leśnika Hermana Wilhelma Häusler z Nawojowa Łużyckiego/. 1868 ? 1902.
Luźne, niem., sygn. 415,

Verkaufs Liste űber das nach der Taxe abgebebenen Holz pro Monate November und December 1868 beim Forst Revier Haugsdorf.
Lista sprzedaży drzewa objętego taksą za XI i XII 1863 r. przez leśny rewier w Nawojowie Łużyckim.
Luźne, sygn. 416.

Acta der Stifts Verwaltung zu Kloster Lauban betreffend Bauten bei der Kirche zu Haugsdorf und Besetzung der Pfarstelle. 1754 ? 1870.
Akta Zarządcy klasztoru w Lubaniu dot. budowy kościoła w Nawojowie Łużyckim i posiadłości parafii. 1754 ? 1870.
Poszyt, sygn. 417.

Acta manualia űber die auf dem herrschaftlichen Hofe zu Haugsdorf eingerichtete Maschinen und Mahlműhle. 1852 ? 1855.
Akta podręczne dworu szkacheckiego w Nawojowie Łużyckim ? zainstalowanie maszyn i młynów. 1852 ? 1855.
Poszyt, sygn. 418.

Grenz ? Renovation zwischen den Hoch Adel Guthe Gersdorf und Haugsdorf sub acto den 29 Juni und 6 September 1741 in presentia Ihre Hoch Wohlgeborhen Herrn Adolph Ehrenreichs von Kyel auf Gersdorf, Königl. Pohln. Kurf. Sächs. Hauptmann. 1824.
Zmiana granicy między dobrami szlacheckimi w Gierałtowie ? Wykrotach i Nawojowie Łużyckim z 29 VI i 6 IX 1741 r. w obecności czcigodnego pana Adolfa Ehrenreichs von Kyel z Wykrotów, starosty króla polskiego i ks. saskiego. 1824.
Poszyt, niem., sygn. 419

Schafhutungs Ablösung von Sächs. Haugsdorf. 1841 ? 1863.
Spłata powinności z wypasania owiec z Nawojowa Łużyckiego. 1841 ? 1863.
Poszyt, niem., pieczęcie sygnetowe, sygn. 420.

Urbarium (Nachweisung der Einkűfte und Lasten) des Gutes Sächs. Haugsdorf. 1590. Urbarium 1591.
Urbarz z dóbr w Nawojowie Łużyckim (zawierający zakupy i ciężary) 1590. 1591 r.
Poszyt, niem., sygn. 421.

Einahme und Ausgabe pro Monat April 1886 im Schutzberzirk Haugsdorf.
Wpływy i wydatki za miesiąc IV 1886 r. w okręgu ochronnym ? w Nawojowie Łużyckim.
Luźne, pieczęcie, sygn. 422.

Einahme und Ausgabe pro Monat May 1886 im Schutzberzirk Haugsdorf.
Wpływy i wydatki za miesiąc V 1886 r. w okręgu ochronnym ? w Nawojowie Łużyckim.
Luźne, pieczęcie, sygn. 423.

Einahme und Ausgabe pro Monat Juni und Juli 1886 im Schutzberzirk Haugsdorf.
Wpływy i wydatki za miesiące VI i VII 1886 r. w okręgu ochronnym ? w Nawojowie Łużyckim.
Luźne, pieczęcie, sygn. 424.

Lehnzettel űber Regalen und Besäen der Saatränge in den Pagen 21 a und 21 b. 1886 ? 1903.
Kwity lenne regaliów i zasiewów der Saatränge´na stronach od 21 a i 21 b. 1886 ? 1903.
Luźne, sygn. 425.

Haugsdorfer Wirtschafts ? Rechnung. 1617.
Rachunki gospodarcze z Nawowjowa Łuzyckiego. 1617.
Poszyt, sygn. 426.

Jahres Rechnung űber Natural ? Geld Einnahme und Ausgabe beim Forst Revier Haugsdorf vom 1 Januar bis 31 Dezember 1868.
Rachunki roczne naturaliów.Wpływy i wydatki z okręgu leśnego Nawojów Łuzycki od 1 I do 31 XII 1868 r.
Poszyt, sygn. 427.

Jahres Rechnung űber Natural ? Geld Einnahme und Ausgabe beim Forst Revier Haugsdorf vom 1 Januar bis 31 Dezember 1869.
Rachunki roczne naturaliów.Wpływy i wydatki z okręgu leśnego Nawojów Łuzycki od 1 I do 31 XII 1869 r.
Poszyt, sygn. 428.

Jährliche Getraude Rechnung auf einem Hochadelen dem Jubni fraul. Closter zu Lauban gehörigen Ritter Guthe Haugsdorf von 11 Februarii 1781 bis den 11 Sept. 1788.
Rachunki roczne zbozowe z dóbr szlacheckich należących do klasztoru w Lubaniu w Nawojowie Łuzyckim od 11II  1781do 11 IX 1788 r.
Poszyt, sygn. 429.

Haugsdorf hat am untengestern Tage die pro Jan. 1842 ausgeschriebene erste Mundgut Steuer.
Pierwsze ustne wykazy podatkowe za I 1842 r. z Nawojowa Łużyckiego.
Szyte, druki, pieczęcie tuszowe, sygn. 430.

Bericht Dom. Sächs.Haugsdorf. 1899 ? 1900.
Raporty z dóbr dominialnych w Nawojowie Łużyckim. 1899 ? 1900.
Szyte, sygn. 431.

Verkaufs ? Liste űber das nach der Taxe abgebenen Holz pro Monate Januar, Februar, März 1868 beim Forst Revier Haugsdorf.
Sprzedaż i taksa nakładana na drzewo za miesiące I, II i III 1868 z rewieru leśnego Nawojów Łużycki..
Szyte, sygn. 432.

Verkaufs ? Liste űber das nach der Taxe abgebenen Holz pro Monate April, May, Juni 1868 beim Forst Revier Haugsdorf.
Sprzedaż i taksa nakładana na drzewo za miesiące IV, V i VI 1868 z rewieru leśnego Nawojów Łużycki..
Szyte, sygn. 433.

Verkaufs ? Liste űber das nach der Taxe abgebenen Holz pro Monate Januar, Februar, 1869 beim Forst Revier Haugsdorf.
Sprzedaż i taksa nakładana na drzewo za miesiące I, II 1869 z rewieru leśnego Nawojów Łużycki..
Szyte, sygn. 434.

Verkaufs ? Liste űber das nach der Taxe abgebenen Holz pro Monate März, April, May,  1869 beim Forst Revier Haugsdorf.
Sprzedaż i taksa nakładana na drzewo za miesiące I, III, IV i V 1869 z rewieru leśnego Nawojów Łużycki..

Szyte, sygn. 435.

Verkaufs ? Liste űber das nach der Taxe abgebenen Holz pro Monate September, October 1869 beim Forst Revier Haugsdorf.
Sprzedaż i taksa nakładana na drzewo za miesiące IX i X 1869 z rewieru leśnego Nawojów Łużycki..
Szyte, sygn. 436.

Verkaufs ? Liste űber das nach der Taxe abgebenen Holz pro Monate August, September, October 1870 beim Forst Revier Haugsdorf.
Sprzedaż i taksa nakładana na drzewo za miesiące VIII, IX i X 1870 z rewieru leśnego Nawojów Łużycki..
Szyte, sygn. 437.

Verkaufs ? Liste űber das nach der Taxe abgebenen Holz pro Monate November, December 1870 beim Forst Revier Haugsdorf.
Sprzedaż i taksa nakładana na drzewo za miesiące XI i XII 1870 z rewieru leśnego Nawojów Łużycki..
Szyte, sygn. 438.

Verkaufs ? Journal űber Nutzholz pro Monat Februar 1886 im Schutzberzirks Haugsdorf.
Dziennik sprzedaży drzewa użytkowego za miesiąc II 1886 r. w okręgu nawojów Łużyckim.
Szyte, sygn. 439.

Verkaufs ? Journal űber Nutzholz pro Monate November, December 1886 im Schutzberzirks Haugsdorf.
Dziennik sprzedaży drzewa użytkowego za miesiące XI  i XII 1886 r. w okręgu nawojów Łużyckim.
Szyte, sygn. 440.

Verkaufs ? Journal űber verkauftes Bronnholz im Schutzberzirks Haugsdorf. 1888.
Dziennik sprzedaży sprzedanego drzewa użytkowego w okręgu nawojów Łużyckim.1888
Szyte, sygn. 441.

Rotulus actorum.
Wykaz aktowy.
Luźne, sygn. 442.

Radogoszcz (Wűnschendorf), pow. lubański

Ankauf von 10, 16 Morgen Acker in Wűnschendorf durch Kloster Lauban. 1855 – 1866.
Zakup 10, 16 morgów ziemi w Radogoszczu przez klasztor w Lubaniu. 1855 ? 1866.
Szyte, luźne, sygn. 443.

Ausstausch eines grunstűckes vom Kloster Wűnschendorf. 1893.
Wymiana gruntow klasztornych w Radogoszczu. 1893.
Luźne, sygn. 444.

Bauten und Reparaturen auf dem Klostergut Wűnschendorf (Kosteanschlage und Rechnungen auch fűr Wege- , Brűcken-, Ufer- und Műhlbauten). 1812 ? 1870.
Budowy i przebudowy w dobrach klasztornych Radoogoszcz (szacunki kosztów i rachunki z budowy dróg, mostów, wybrzeży i młynów) 1812 ? 1870.
Luźne, sygn. 445.

Einnahme und Ausgabe im Fischerei ? Revier Wűnschendorf 1895 ? 1915.
Wpływy i wydatki z rybołówstwa w rewirze Radogoszcz. 1895 ? 1915.
Luźne, sygn. 446.

Gerichtacten von Wűnschendorf. 1735.
Akta sądowe z Radogoszcza. 1735.
Szyte, sygn. 447.

Wűnschendorfer Protokoll. 1762 ? 1766.
Protokoły z Radogoszcza. 1762 ? 1766.
Poszyt, sygn. 448.

Wűnschendorfer Protokoll. 1804 ? 1806.
Protokoły z Radogoszcza. 1804 ? 1806.
Poszyt, sygn. 449.

Virtschafts Rechnung von dem Kloster ? Vorwerck Wűnschendorf und Kerzdorf angehend von 1ten Januarii 1849 bis ultimo Junii 1849.
Rachunki gospodarcze z klastornego folwarku w Radogoszczu i Księginkach odnoszące się do okresu od 1 I 1849 do końca VI 1849.
Szyte, sygn. 450.

Virtschafts Rechnung űber Einnahme und Ausgabe an Naturalien Geld beim Kloster Guthe Wűnschendorf  pro Ites Quartal 1861 ? 1862.
Rachunki gospodarcze z wpływów i wydatków opłat naturalnych z dóbr klasztornych w Radogoszczu za I kwartał 1861 ? 1862.
Szyte, sygn. 451.

Virtschafts Rechnung űber Einnahme und Ausgabe an Naturalien Geld beim Kloster Guthe Wűnschendorf  pro IIItes, IVtes Quartal 1862 ? 1863.
Rachunki gospodarcze z wpływów i wydatków opłat naturalnych z dóbr klasztornych w Radogoszczu za III i IV kwartał 1862 ? 1863
.Szyte, sygn. 452.

Virtschafts Rechnung űber Einnahme und Ausgabe an Naturalien Geld beim Kloster Guthe Wűnschendorf  pro Ites, IItes, IVtes Quartal 1863 ? 1864.
Rachunki gospodarcze z wpływów i wydatków opłat naturalnych z dóbr klasztornych w Radogoszczu za I, II i IV kwartał 1863 ? 1864.
Szyte, sygn. 453.

Virtschafts Rechnung űber Einnahme und Ausgabe an Naturalien Geld beim Kloster Guthe Wűnschendorf  pro Ites, III tes, IV tes Quartal 1865 ? 1866.
Rachunki gospodarcze z wpływów i wydatków opłat naturalnych z dóbr klasztornych w Radogoszczu za I, III i IV kwartał 1865 ? 1866.
Szyte, sygn. 454

Virtschafts Rechnung űber Einnahme und Ausgabe an Naturalien Geld beim Kloster Guthe Wűnschendorf  pro 1866 ? 1867.
Rachunki gospodarcze z wpływów i wydatków opłat naturalnych z dóbr klasztornych w Radogoszczu za 1866 ? 1867.
Szyte, sygn. 455.

Virtschafts Rechnung űber Einnahme und Ausgabe an Naturalien Geld beim Kloster Guthe Wűnschendorf  pro Ites, II tes, IV tes Quartal 1867 ? 1868.
Rachunki gospodarcze z wpływów i wydatków opłat naturalnych z dóbr klasztornych w Radogoszczu za I, II i IV kwartał 1867 ? 1868.
Szyte, sygn. 456.

Virtschafts Rechnung űber Einnahme und Ausgabe an Naturalien Geld beim Kloster Guthe Wűnschendorf  pro IItes, IIItes, IVtes  Quartal 1868 ? 1869.
Rachunki gospodarcze z wpływów i wydatków opłat naturalnych z dóbr klasztornych w Radogoszczu za II, III i IV kwartał 1868 ? 1869.
Szyte, sygn. 457.

Virtschafts Rechnung űber Einnahme und Ausgabe an Naturalien Geld beim Kloster Guthe Wűnschendorf  pro IItes Quartal 1869 ? 1870.
Rachunki gospodarcze z wpływów i wydatków opłat naturalnych z dóbr klasztornych w Radogoszczu za II kwartał 1869 ? 1870.
Szyte, sygn. 458.

Brouillon ? Vermessungs ? Register von dem zum Kloster in Lauban gehörigen Vorwercke Wűnschendorf. 1828.
Brulion rejestru mierniczego z należącego do klasztoru w Lubaniu  folwarku w Radogoszczu. 1828.
Szyte, sygn. 459.

Kassen ? Journal des Forstreviers Wűnschendorf pro Monat Juli und August 1911.
Dziennik kasowy rewieru leśnego w Radogoszczu za VII i VIII 1911.
Szyte, druk, sygn. 460.

Kassen ? Journal des Forstreviers Wűnschendorf pro Monat October, November und September 1911.
Dziennik kasowy rewieru leśnego w Radogoszczu za X, XI i XII 1911.
Szyte, druk, sygn. 461.

Rudzica (Pfaffendorf), pow. lubański

Pfaffendorf Erbsachen. 1646.
Sprawy dziedictwa w Rudzicy. 1646.
Or. niem., pap., sygn. 462.

Mitwirkung des Klosters Lauban als Patron bei Anstellung und Besoldung der kathol. Pfarres in Pfaffendorf. 1789 ? 1905.
Współdziałanie klasztoru w Lubaniu jako patrona przy utrzymywaniu budownictwa kościoła katolickiego w Rudzicy, 1789 ? 1905.
Or. niem., s. 128, sygn. 463.
Mitwirkung des Klosters Lauban als Patron bei Anstellung und Besoldung der kathol. Pfarres in Pfaffendorf. 1815 ? 1879.
Współdziałanie klasztoru w Lubaniu jako patrona przy utrzymywaniu budownictwa kościoła katolickiego w Rudzicy, 1815 ? 1879.
Luźne, sygn. 464.

Mitwirkung des Klosters Lauban als Patron bei Unterhaltung der kirchlichen gebäude und ihres Inventars in den kathol. Pfarrei Pfaffendorf. 1688 ? 1902.
Współdziałanie klasztoru w Lubaniu jako patrona przy utrzymywaniu budownictwa kościoła i jego inwentarza w katolickiej parafii w Rudzicy, 1688 ? 1902.
Luźne, s. 128, sygn. 465.

Bei ? Buch zur natural ? Rechnung bei der Scholtisei zu Pfaffendorf. XIX w.
Pierwotna księga rachunków naturalnych sołectwa w Rudzicy. XIX w.
Luźne, sygn. 466.

Der sogenannte Pfaffendorfer Ausfűhr. 1686 ? 1688.
Eksport z Rudzicy. 1686 ? 1688.
Luźne, sygn. 467.

Gerichtliche Betreibung rűckständiger Abgaben in Pfaffendorf. 1852 ? 1857.
Sądowe starania o zaległe straty w Rudzicy. . 1852 ? 1857.
Luźne, sygn. 468.

Schreiben des bischoflische Administrators Martin Ferdinand Brűckner von Brűckenstein im Pfaffendorfer Aufruhr. 1686 ? 1688.
Pisma administratora biskupiego Marcina Ferdynanda Brückner z Brückenstein w księgach z Rudzicy. 1686 ? 1688.
Luźne, pieczęcie, sygn. 469.

Renten Berechnung ? Liste von Pfaffendorf.
Lista rozliczenia rent z Rudzicy.
Szyte, sygn. 470.

Auseinendersetzungs Plan in des Reallasten ? Ablössungs ? sache zur Pfaffendorf, Kreis Lauban.
Wyjaśnienie planu dochodu z nieużytków w Rudzicy, okr. Lubań.
Szyte, sygn. 471.

Nachwesiung der Rente und Pfennigschűtzen ? Kapitals. Beiträge, welche die possesiorten Wirthe in Pfaffendorf nach an zahlen haben. Jahrgang 1852.
Opłaty rent i długów kapitałowych. Przyczynki wyjaśniające opłaty przez gospodarzy ? posesjonatów w Rudzicy w r. 1852.
Szyte, sygn. 472.

Nachwesiung der Rente und Pfennigschűtzen ? Kapitals Zahlung bei Pfaffendorf.
Opłaty rent i długów kapitałowych w Rudzicy.
Szyte, sygn. 473.

Verzeichniss des dismembrirten Grundstűcke zu Pfaffendorf, so wie die Auseinandersetzung der herschaftl. Prestationen von der genannten Grundstűcken nach derer Vertheilungs ? verhältniss.
Wykaz gruntów w Rudzicy, zasiedlonych po podziale szacunkowym
szyte, sygn. 474.

Rechnung der Gesamt ? Vermögens der Pfarrei und Kűsterei bei der katholischen Pfarr Kirche ad st. Catharinam zu Pfaffendorf, Parochie Pfaffendorf, Archispresbiteriat Lauban, Kresis Lauban, Reg. ? Bez. Liegnitz fűr 1919.
Ogólne rachunki majątkowe parafii władz katolickiego kościoła parafialnrgo Św. Katarzyny w Rudzicyi, parafia Rudzica, archipresbiteriat Lubań, pow. Lubań, Rej. Legnicka za 1919 r.
Szyte, sygn. 475.

Rechnung űber Einnahme und Ausgabe bei der kasse der  katholischen Pfarr Kirche ad st. Catharinam zu Pfaffendorf, Parochie Pfaffendorf, Archispresbiteriat Lauban, Kresis Lauban, Reg. ? Bez. Liegnitz fűr 1919.
Rachunki wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnrgo Św. Katarzyny w Rudzicyi, parafia Rudzica, archipresbiteriat Lubań, pow. Lubań, Rej. Legnicka za 1919 r.
Szyte, sygn. 476.

Rechnung der Gesamt ? Vermögens der Besoldungskasse und Kűsterei bei der katholischen Pfarr Kirche ad st. Catharinam zu Pfaffendorf, Parochie Pfaffendorf, Archispresbiteriat Lauban, Kresis Lauban, Reg. ? Bez. Liegnitz fűr 1924.
Ogólne rachunki majątkowe parafii władz katolickiego kościoła parafialnrgo Św. Katarzyny w Rudzicyi, parafia Rudzica, archipresbiteriat Lubań, pow. Lubań, Rej. Legnicka za 1924 r.
Szyte, sygn. 477.

Rechnung űber Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der  katholischen Pfarr Kirche ad st. Catharinam zu Pfaffendorf, Parochie Pfaffendorf, Archispresbiteriat Lauban, Kresis Lauban, Reg. ? Bez. Liegnitz fűr 1925.
Rachunki wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnrgo Św. Katarzyny w Rudzicyi, parafia Rudzica, archipresbiteriat Lubań, pow. Lubań, Rej. Legnicka za 1925 r.
Szyte, sygn. 478.

Rechnung der Gesamt ? Vermögens der Pfarrei bei der katholischen Pfarr Kirche ad st. Catharinam zu Pfaffendorf, Parochie Pfaffendorf, Archispresbiteriat Lauban, Kresis Lauban, Reg. ? Bez. Liegnitz fűr 1925.
Ogólne rachunki majątkowe parafii władz katolickiego kościoła parafialnrgo Św. Katarzyny w Rudzicyi, parafia Rudzica, archipresbiteriat Lubań, pow. Lubań, Rej. Legnicka za 1925 r.
Szyte, sygn. 479.

Rechnung der Gesamt ? Vermögens der Besoldungskasse und Kűsterei bei der katholischen Pfarr Kirche ad st. Catharinam zu Pfaffendorf, Parochie Pfaffendorf, Archispresbiteriat Lauban, Kresis Lauban, Reg. ? Bez. Liegnitz fűr 1925.
Ogólne rachunki majątkowe parafii władz katolickiego kościoła parafialnrgo Św. Katarzyny w Rudzicyi, parafia Rudzica, archipresbiteriat Lubań, pow. Lubań, Rej. Legnicka za 1925 r.
Szyte, sygn. 480.

Rechnung űber Einnahmen und Ausgaben der Kirchkasse der  katholischen Pfarr Kirche ad st. Catharinam zu Pfaffendorf, Parochie Pfaffendorf, Archispresbiteriat Lauban, Kresis Lauban, Reg. ? Bez. Liegnitz fűr 1928.
Rachunki wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnrgo Św. Katarzyny w Rudzicyi, parafia Rudzica, archipresbiteriat Lubań, pow. Lubań, Rej. Legnicka za 1928 r.
Szyte, sygn. 481.

Rechnung der Gesamt ? Vermögens der Pfarrei bei der katholischen Pfarr Kirche ad st. Catharinam zu Pfaffendorf, Parochie Pfaffendorf, Archispresbiteriat Lauban, Kresis Lauban, Reg. ? Bez. Liegnitz fűr 1928.
Ogólne rachunki majątkowe parafii władz katolickiego kościoła parafialnrgo Św. Katarzyny w Rudzicyi, parafia Rudzica, archipresbiteriat Lubań, pow. Lubań, Rej. Legnicka za 1928 r.
Szyte, sygn. 482.

Rechnung űber Einnahmen und Ausgaben der Kirchkasse der  katholischen Pfarr Kirche ad st. Catharinam zu Pfaffendorf, Parochie Pfaffendorf, Archispresbiteriat Lauban, Kresis Lauban, Reg. ? Bez. Liegnitz fűr 1929.
Rachunki wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnrgo Św. Katarzyny w Rudzicyi, parafia Rudzica, archipresbiteriat Lubań, pow. Lubań, Rej. Legnicka za 1929 r.
Szyte, sygn. 483.

Rechnung der Gesamt ? Vermögens der Pfarrei bei der katholischen Pfarr Kirche ad st. Catharinam zu Pfaffendorf, Parochie Pfaffendorf, Archispresbiteriat Lauban, Kresis Lauban, Reg. ? Bez. Liegnitz fűr 1930.
Ogólne rachunki majątkowe parafii władz katolickiego kościoła parafialnrgo Św. Katarzyny w Rudzicyi, parafia Rudzica, archipresbiteriat Lubań, pow. Lubań, Rej. Legnicka za 1930 r.
Szyte, sygn. 484.

Pachtvertrag Geschw. Freiherr von Hilgers und Conzen von 5. August 1903.
Układ o zastaw siostry pana von Hilgers i Cionzen z 5 VIII 1903 r.
Luźne, sygn. 485.

Schrigiswalde ?

Kauf des Gutes Schrigiswalde durch das Domstifts zu Budissin. 1701 ? 1703.
Kupno dóbr Schrigiswalde przez kościól katedralny w Budziszynie. 1701 ? 1703.
Luźne, s. 14, sygn. 486.

Zawidów (Seidenberg), pow. lubański

/Akta dóbr w Zawidowie/. 1894 ? 1897.
Luźne, s. 163, sygn. 487.

*

Mitwirkung des Klosters Lauban als Patron bei der kirchl. Vermogens ? Verwaltung der kathol. Pfarrei Pfaffendorf. 1815 ? 1879.
Współdziałanie klasztoru w Lubaniu jako patrona przy zarządzaniu majątkiem w katolickiej parafii Rudzica.. 1815 ? 1879..
Luźne, pieczęcie, sygn. 488.

AKTA UPORZĄDKOWANE Z ROZSYPU.Akta pochodzące z rozsypu zostały uporządkowane jako dalszy ciąg archiwaliów opracowanych powyżej. Akta nie były dzielone na grupy rzeczowe jak poprzednio opracowane. Większości z nich nadano tytuły polskie, wobec braku tytułów oryginalnych.

Akta straży pożarnej w Lipsku. 1869 ? 1879.
Luźne, druki, sygn. 489.

Notification über Bestitzverworderungen von Marksdorf.
Akta zarządzania dobrami w Marksdorf. 1849 ? 1877.
Poszyt, 70 stron, sygn. 490.

Nachlass Sachen des Probsten Pfarrers Herr. Caninicus Dr. Mahr zu Lauban.
Sprawy spadkowe kanonika i proboszcza dr. Mahra.  1848 ? 1849.
Poszyt, sygn. 491.

Correspondenz zwuischen Landrat und Kloster Lauban im Rauchsteuerprocess.
Korespondecja między władzami powiatowymi (Landratem) a klasztorem w Lubaniu w sprawie procesu o podpalenie. 1853.
Poszyt, sygn. 492.

Korespondencja z klasztorem w Lubaniu ? m. inn. Konserwatora Zabytków Prowincji Dolnośląskiej, Czerwonego Krzyża, władz powiatowych w Lubaniu, gmina radoniów koło Gryfowa Śl., władz kościelnych we Wrocławiu i inn.,  1928 ? 1944.
Luźne, sygn. 493.

Rodowody szlachty łużyckiej. 1942 r.
Luźne, druki, sygn. 494.

Akta pastora Chrystiana Ehrentramt z Gorlitz, diakona, zm. 1 VII 1733 r.
Akta szyte, sygn. 495.

Fragment wykazu osobowego ? 1824 r.
Szyte, sygn. 496.

Acta wegen Cristof Wendens seel. in Ketzdorf wieder dessen hinterlassenen Wittib von ihren Eidamm aus geklagen eidlichen Specification der verlassenschaft und erbsonderung.
Akta Krzysztofa Wendens z Księginkach (Ketzdorf) przeciwko jego żonie i spadkobiercom w sprawie spadkowej. 1712 ? 1713.
Szyte, sygn. 497.

Tuch Verkauf.
Sprzedaż sukna.1852.
Luźne, sygn. 498.

Pacht ? Contrakt des Brau ? und Brandweinbran Urarii.
Konrakt zastawu gorzelni i winiarni.1734 ? 1818.
Szyte, sygn. 499.

Układ regulujący granice między dobrami w Żeliszowie i w  Nawojowie Śl. 1741.
Szyte, sygn. 500.

Mietvertrage.
Umowy najmu. 1939 ? 1944.
Luźne, mapa, broszura, sygn. 501.

Luźne materiały dot. m. innymi genealogii,dotyczą lat 1671 ? 1943., sygn. 502

Fragment rękopisu zawierający teksty o charakterze teologicznym. XVIII w. ?
Oprawne i luźne, sygn. 503.

Odpisy dokumentów, zarządzenia władz zwierzchnich świeckich i kościelnych, panujących i starostów i innych wobec klasztoru w Lubaniu, dekrety i statuty. 1438 ? 1791.
Luźne, sygn. 504.

Odpisy dokumentów, zarządzenia władz zwierzchnich świeckich i kościelnych, panujących i starostów i innych wobec klasztoru w Lubaniu, dekrety i statuty. 1798 ? 1897.
Luźne, druki, rękopisy, sygn. 505.

Luźna korespondencja i odpisy dokumentów kierowane głównie do przeorysz klasztoru. 1617 ? 1795.
Luźne, rękopisy, pieczęcie opłatkowe i lakowe, sygn. 506.

Luźna korespondencja i odpisy dokumentów kierowane głównie do przeorysz klasztoru, zestawienia i tabele 1795 ? 1944.
Luźne, rękopisy, drukowane, sygn. 507.

Luźna korespondencja m. inn. przeorysz klasztoru, listy do władz zakonnych i zarządców, zestawienia gospodarcze, rachunki, pokwitowania, zestawienia i tabele, kopie,  1639 ? 1833.
Luźne, rękopisy, drukowane, pieczęcie, sygn. 508.

Luźna korespondencja m. inn. przeorysz klasztoru, listy do władz zakonnych i zarządców, zestawienia gospodarcze, rachunki, pokwitowania, zestawienia i tabele, kopie,  1834 ? 1868.
Luźne, rękopisy, drukowane, pieczęcie, sygn. 509.

Luźna korespondencja m. inn. przeorysz klasztoru, listy do władz zakonnych i zarządców, zestawienia gospodarcze, rachunki, pokwitowania, zestawienia i tabele, klepsydra, kopie,  1870 ? 1945.
Luźne, rękopisy, drukowane, maszynopisy, pieczęcie, znaczki pocztowe, sygn. 510.

Verzeichniss der Urkunden im Klosterstifts Archive zu Lauban.
Spis dokumentów archiwum klasztoru w Lubaniu. XIX w.
Luźne, sygn. 511.

Komisja Sądu Okręgowego w Nowogrodźcu nad Kwisą poświadcza transakcję kupna dokonaną przez Jana Traugotta Ronsch z  Wojciechowa 5 IX 1856 r.
Luźne, rękopis, sygn. 512.

Akta budowy kolei Dolnośląsko ? Marchijskiej i Śląskiej Kolei Górskiej  i spory z klasztorem magddalenek w Lubaniu. 1868 ? 1904.
Rękiopis, maszynopis, sygn. 513.

Plany sytuacyjne obiektów klasztornych i gospodarczych, mapy.XIX ? XX w.
Luźne, mapy i plany podklejane, sygn. 514.

Koszty poniesione przez Jana Adama Scheumers. 1819.
Luźne, sygn. 515.

Akta Melchiora Biliahr. von Sereni, protonotariusdza cesarza Maksymiliana II. 1570 r.
Odpis z XIX w., sygn. 516.

Rachunki, zestawienia gospodarcze, spisy majątkowe, zastawy dóbr, tabele. 1618 ? 1869.
Luźne, rękopisy, druki. sygn. 517.

Rachunki, zestawienia gospodarcze, spisy majątkowe, zastawy dóbr, tabele. 1870 ? 1933.
Luźne, rękopisy, druki. sygn. 518.

Rachunki, zestawienia gospodarcze, spisy majątkowe, zastawy dóbr, tabele. 1934 ? 1945.
Luźne, rękopisy, druki. sygn. 519.

DOBRA KLASZTORNEGodziszów (Günthersdorf), pow. bolesławiecki

Rechnung über einen Baureparatur bei den Pfarrei Günthersdorf.
Rachunek prac renowacyjnych w parafii w Godzieszowie. 18. XII. 1855 r.
Luźne, rękopis, sygn. 520.

Forst Rechnung über Natural und Geld pro Monat Maerz und April 1872. Forst Kreise Günthersdorf..
Rachunki leśne w nauraliach i w pieniądzu za III i IV 1872 r. Rewier leśny Godzieszowa.
Poszyt, rękopis, sygn. 521.

Akta procesowe klasztoru w Lubaniu . 1863 ? 1865.
Luźne, druki, sygn. 522.

Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse Katholischen Pfarr Kirche ad St. Mariam Günthersdorf..
Rachunki wpływów i wydatków kasy kościoła parafiii katolickiej Św. Marii w Godzieszowie. 1900 r.
Szyte, druki, sygn. 523.

Hauungsplan Wirtschaftsjahr 1914 ? 1915. Revier Wünschendorf, Haugsdorf und Günthersdorf..
Plan gospodarczy na lata 1914 ? 1915 dla okręgu Radogoszcz, Nawojów Łużycki i Godzieszów.
Szyte, sygn. 524.

Laubaner Kloster ? Forst. Forst Revier Günthersdorf..
Akta  gospodarcze klasztoru w Lubaniu, rewieru leśnego w Godzieszowie. V 1905 r.
Luźne, druki, sygn. 525.

Holzwerbungs ? Lohnzettel für den Holzhauer Herrschel aus Günthersdorf. und Genossen.
Rozliczenie za pozyskiwanie drzewa przez drwala Herrschela z Dziwiszowa i jego współpracowników. 1913.
Szyte, rękopisy i druki, sygn. 526.

Skarga gospodarza Gutte z Dziwiszowa przeciw klasztorowi w Lubaniu w sprawie serwitutów. 1863.
Szyte, druk, rękopis, sygn. 527.

Akta gminy Godzieszów. 1838 ? 1897.
Luźne, rękopis, sygn. 528.

Rachunki rewiru leśniego Jędrzychowice i Godzieszów za 1854 r.
Szyte, rękopisy, sygn. 529.

Jędrzychowice (Hennersdorf), pow. zgorzelecki

Abgeberechte der Bauern und exekutiren Beitreibung derselben von Hennersdorf.
Rozliczenia chłopów i egzekucja podatków z Jędrzychowic. vol. VIII. 1853 ? 1856.
Poszyt, luźne, sygn. 530.

Acta betreffend Vocation der Lehrers Hoffmann zu Hennersdorf 1824 und Roder zu Pfaffendorf 1831.
Powołanie nauczyciela . Hoffmanna w Jędzychowicach w 1824 i Rodera w Rudzicy w 1831 r.
Poszyt, szyte, sygn. 531.

Akta gminy Jędrzychowice. 1828 ? 1854.
Luźne, rękopis, sygn. 532
.
Krzepice (Kriepitz), pow. strzeliński

Akta gminy Krzepice. 1820 ? 1835.
Luźne, rękopis, sygn. 533

Księginki (Kerzdorf), pow. lubański

Rachunki leśne  rewiru Księginki. 1866 ? 1880.
Luźne, sygn. 534.

Acta Armen Rosina Bussen aus Ketzdorf contra Friedrich Arteln von Schreibersdorf  betr.
Akta sporu między ubogą Rozyną Bussen z Księginek a Fryderykiem Arteln z  Pisarzowic.
1736.
Poszyt, sygn. 535.

Spory sołtysa z Księginek z klasztorem lubańskim. 1774 ? 1775.
Poszyt, sygn. 536.
Verkauften Steuer Brennholzer vom 1 Juli 1885 bis 30 September 1886 des Blok I Forstrewier Kerzdorf.
Sprzedaż dochodów z drzewa opałowego od 1 VII 1885 do 30 IX 1886 z Bloku I rewiru w Księginkach.
Poszyt, sygn. 537.

Akta gminy Księginki. 1795 ? 1903.
Luźne, rękopis, sygn. 538.

Pachteinnahme in Kerzdorf.
Wydatki z tytułu zastawu w Księginkach. 5 X 1906 r.
Luźne, syg. 539.

Nawojów Łużycki (Haugsdorf), pow. lubański

Akta aukcji dokonanych w Nawojowie. 1886 r.
Luźne, sygn. 540.

Verkaufs ? Journal über Nutzholz pro Monat November 1886 im Schutzbezirk Haugsdorf.
Dziennik sprzedaży drzewa w okręgu Nawojów Łużycki w listopadzie 1886 r.
Szyte, sygn. 541.

Verzeichniss des Invenarii in der Scholtzes zu Haugsdorf.
Spis inwentarza sołectwa w Nawojowie Łuzyckim z 7 II 1866 r.
Szyte, sygn. 542.

Auszug aus dem Hypothekenbücher von Haugsdorf. Band 2. Pag. 1243 seq.
Wyciąg z księgi hipotecznej z Nawojowa Łuzyckiego. Tom II, strona 1243 nn.
Poszyt, sygn. 543.

Forst Rechnung über Natural ? Geld vor Monate November und Dezember 1866 beim Forst ? Rewier Haugsdorf.
Rachunki leśne w pieniądzu za miesiące XI i XII 1866 r. rewiru leśnego w Nawojowie Łużyckim.
Szyte, syg. 544.

Akta gminy Nawojów Łuzycki. 1727 ? 1862.
Luźne, rękopis, sygn. 545.

Akta gminy Nawojów Łuzycki. 1866 ? 1907.
Luźne, rękopis, sygn. 546.

Olszyna (Langenols), pow. lubański

Akta gminy Olszyna. 1906.
Luźne, rękopis, sygn. 547.

Pobiedna (Wigandsthal), pow. lubański

Akta gminy Pobiedna ? poświadczenia (atesty). 1880.
Luźne, rękopis, sygn. 548.

Radogoszcz (Wünschendorf), pow. lubański

Die Errichtung eines eigene Schulhofen zu Wünschendorf.
Budowa budynku szkoły w Radogoaszczu. 1843 ? 1846.
Poszyt, sygn. 549.

Pachtheberegister vom Dominium zu Wünschendorf. vom Jahre 1903 ? 1909.
Rejestr długów dominium w Radogoszczu z lat 1903 ? 1909.
Luźne, sygn. 550.

Acta in Sachen ex Hochlobl. Raths zu Lauban und des Stiftsgutes zu Wünschendorf. die Strassen Bau. 1728.
Koresponencja rady miasta Lubania z dobrami klasztornymi w Radogoszczu w sprawie budowy drogi. 1728 r.
Luźne, sygn. 551.

Acta specialia des Stifts Verwaltung zu Kloster Lauban betreffend Mühl ? Wehr ? Bau Wünschendorf..
Akta zarządu klasztoru w Lubaniu dotyczące budowy  jazu w Radogoszczu. 1846 ? 1863.
Poszyt, dokumentacja techniczna, plany sytuacyjne, mapa, sygn. 552.

Inventarium des Herschaftlichen Vorwerks zu Wünschendorf..
Inwentarz folwarku dziedzicznego w Radogoszczu. 1853.
Luźne, pieczęcie lakowe, sygn. 553.

Akta gminy Radogoszcz. 1853 ? 1894..
Luźne, rękopisy, sygn. 554.

Rudzica (Pfaffendorf), pow. lubański

Akta gminy Rudzica. 1796 ? 1900..
Luźne, rękopis, sygn. 555.

Wittichenau, Kreis Hoyerswerda

Akta parafialne. 9 XI 1824 r.
Luźne, sygn. 556

Akta gminy Wittichenau. 1788 ? 1827.
Luźne, rękopisy, sygn. 557.

*

Akta parafii katolickiej w Lubaniu. Jednostka zawiera m. inn. bogatą korespondencję zastępcy proboszcza Adalberta Antera (1848 ? 1906), opiekuna i kierownika klasztoru magdalenek, honorowego obywatela miasta Lubania. Jednostka zawiera materiały z lat 1687 ? 1906.
Lużne, rękopisy, maszynopisy, druki, akta luźne, sygn. 558.

Opracował: dr Roman Stelmach, Państwowe Archiwum we Wrocławiu.