Nowenna do św. Marii Magdaleny

Nowenna do św. Marii Magdaleny

figura

Od 15 września 2017 r. we wszystkich parafiach lubańskich, w ramach duchowego przygotowania do ogłoszenia św. Marii Magdaleny patronką  Lubania, po Mszy św. wieczornej, odprawiana będzie Nowenna do św. Marii Magdaleny, której tekst w całości znajduje się poniżej. Wszyscy mieszkańcy miasta, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli któregoś dnia uczestniczyć w tych szczególnych modlitwach, zachęcamy do odmówienia ich w danym dniu w domu. Połączmy się duchowo w tych dniach, stając przy świętej Marii Magdalenie i prosząc o Jej szczególną opiekę nad naszym miastem,  mieszkańcami i wszystkimi, którzy w jakikolwiek sposób czują się z nim związani. Niechaj teksty wybranych modlitw pozwolą nam doświadczyć Jej obecności i szczególnego wstawiennictwa u Zmartwychwstałego, przez którego została wybrana i umiłowana.

Pieśń:
Na wszystkich portretach płacze
i długie malują jej włosy –
Patronka ognia, który w nas płonie,
głodu, któremu nigdy nie dosyć.

Gwiazdo moich codziennych powrotów –
Magdaleno płacząca przed Mistrzem,
daj wędrowcom swą ufność i pokój,
że jest dobroć silniejsza nad wszystko;
że jest miłość, aż taka ogromna;
że jest ręka, aż tak miłosierna,
że każdego przygarnąć gotowa –
dobroć Ojca naszego bezmierna.

Trzeba tylko płakać gorąco
i szukać wciąż niestrudzenie,
aż ponad rankiem przyjdzie Ogrodnik
radość nam niosąc, jak Magdalenie.

Gwiazdo naszych codziennych powrotów –
Magdaleno płacząca przed Mistrzem,
do nas także przyjść pragnie Ogrodnik
i – jak Tobie – przebaczyć nam wszystko.
Bo jest miłość, aż taka ogromna;
bo jest ręka, aż tak miłosierna,
że każdego przygarnąć gotowa –
dobroć Ojca naszego bezmierna.

lub inna pieśń ku czci św. Marii Magdaleny.

Codziennie odmawia się Litanię do św. Marii Magdaleny oraz następujące modlitwy:

LITANIA DO ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY

Kyrie eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Ucieczko grzesznych i Bramo niebios, módl się za nami
Święta Mario Magdaleno,
Pierwsza Zwiastunko zmartwychwstania Pana,
Apostołko zwycięstwa Chrystusa,
Gwiazdo wskazująca drogę do Chrystusa,
Jasny znaku potęgi przebaczenia i miłosierdzia Bożego,
Drogowskazie do nowego życia w miłości,
Ucieczko szukających wytrwale Pana,
Patronko ufających w miłosierdzie Boże,
Podporo powracających do Pana,
Przewodniczko prowadząca do doskonałej miłości Boga,
Wierna towarzyszko Pana aż pod krzyż,
U stóp Pana płacząca,
Patronko skruszonych w sercu,
Otucho pokutujących grzeszników,
Nadziejo grzeszników oczekujących zbawienia,
Wierna służebnico Matki Bolesnej,
Wzorze słuchających słowa Bożego,
Nauczycielko kontemplacji Bożych tajemnic,
Nauczycielko milczenia,
Nauczycielko wyrzekania się dóbr ziemskich dla Pana,
Miłośniczko nieustannej modlitwy,
Wierna uczennico Chrystusa,
Wzorze przemiany wewnętrznej,
Wzorze całkowitego oddania się Chrystusowi,
Wzorze ukochania Boga nade wszystko,
Wzorze wynagradzania miłością za grzechy,
Wzorze odwagi w głoszeniu orędzia zmartwychwstałego Pana,
Patronko skruszonych w sercu,
Ozdobo miłujących pokutę i ofiarę,
Przykładzie zjednoczenia z Bogiem przez miłość,
Adoratorko Serca Jezusa,
Do końca wierna,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

O:    Módl się za nami, Święta Mario Magdaleno,

W:    Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

O:    Módlmy się.
Boże nieskończenie miłosierny, który kochasz człowieka i szukasz go na drogach życia, prosimy Cię za przyczyną Świętej Marii Magdaleny, daj grzesznym łaskę nawrócenia, sprawiedliwych umacniaj w swej miłości, nas wszystkich utwierdzaj w tym, co dobre, broń nas od złego i uczyń w świecie świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego.

W:    Amen.

Z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan.

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
(Ef 1, 3-6)

O:    Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, którą Bóg wybrał przed wiekami, bądź nam Przewodniczką na drodze ku Niemu, byśmy mogli stawać się prawdziwymi synami i córkami Przedwiecznego.

W:    Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu…

Z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian.

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz ? Jak to jest napisane: «Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone». Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
(Rz 8, 35-39)

O:    Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, która objawiasz nam niezmiennie potęgę miłości silniejszej niż grzech i mocniejszej niż śmierć, Ty, która umiłowałaś, bo uwierzyłaś, i wierzyłaś, gdyż miłowałaś, naucz nas wiary miłującej i miłości pełnej zawierzenia.

W:    Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu…

Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie jest bezwstydna,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
(1 Kor 13, 4-6)

O:    Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, która dotarłaś do miłości prawdziwej, miłości jedynej, tak bardzo osobistej i tak dostępnej każdemu, miłości objawionej w Chrystusie, Ty, która przyjęłaś tę miłość i nią żyłaś, naucz nas bycia darem dla innych, a przede wszystkim dla Boga samego.

W:    Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu…

Z Ewangelii według św. Łukasza.

[Jezus] wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.
(Łk 8, 1-3)

O:    Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, uczennico wierna, Ty, która podążałaś za Mistrzem w postawie służby i dziękczynienia za wyzwolenie z mocy zła, która uczysz odpowiadać na miłość w zwyczajności życia, naucz nas rozpoznawać oblicze miłującego Jezusa w naszej codziennej pracy i służbie.

W:    Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu…

Z Ewangelii według św. Jana.

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
(J 19, 25-27)

O:    Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, wierna aż po krzyż, milcząca, lecz obecna, Ty, która uczysz, że obecność znaczy więcej niż słowa, prowadź nas w naszych codziennych modlitwach, w naszej obecności przed Nauczycielem i naucz nas trwania pod Jego krzyżem.

W:    Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu…

Z Ewangelii według św. Łukasza.

W pierwszy dzień tygodnia [niewiasty] poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zastały odsunięty od grobu. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary.
(Łk 24, 1-11)

O:    Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, Apostołko Apostołów, pierwsza zwiastunko zmartwychwstania, Ty, która biegłaś do grobu, by usłyszeć i spotkać Pana, wspieraj nas, aby dzięki świadectwu naszego życia ludzie dostrzegali prawdę o Zmartwychwstałym, który żyje wśród nas.

W:    Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu…

Z Ewangelii według św. Jana

Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?». Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?». Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go po-łożyłeś, a ja Go wezmę». Jezus rzekł do niej: «Mario!». A ona obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Nauczycielu!
(J 20, 11-16)

O:    Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, której objawił się Zmartwychwstały Pan, Ty, która szukałaś Go i spotkałaś, umacniaj nasze kroki na drodze codziennej odpowiedzi
na głos Tego, który nas wezwał po imieniu i powołał do życia w wierze.

W:    Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu…

Z Ewangelii według św. Jana

Jezus [rzekł do Marii Magdaleny]: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”». Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi po-wiedział».
(J 20, 17-18)

O:    Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, posłana przez Zmartwychwstałego z orędziem paschalnej nowiny do Kościoła w Wieczerniku, Ty, która okazałaś odwagę, gdy innym jej brakowało, przymnażaj nam odwagi w dawaniu świadectwa Panu wobec spotykanych ludzi.

W:    Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu…

Z Ewangelii według św. Marka.

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym z Jego otoczenia, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali [temu] wiary.
(Mk 16, 9-11)

O:    Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, wzmacniająca naszą wiarę, że Jezus zmartwychwstał i żyje, Ty, która jesteś przewodniczką na drogach zagubionych ludzi, wspieraj nas w naszych poczynaniach, aby świat uwierzył i poznał, że jest Miłość, że jest Życie, że jest Bóg.

W:    Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu…